25
Tháng 5

THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ Featured

Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, toàn Đảng là một khối thống nhất vững chắc, vì vậy đã tạo nên sức chiến đấu mạnh mẽ nhất, giúp Đảng ta lãnh đạo công cuộc cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác xuyên suốt hơn 83 năm qua.

Lúc sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm chăm lo xây dựng Đảng ta lớn mạnh về tất cả các mặt, trong đó Người vẫn luôn nhắc nhở phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ vì đây là nền tảng của Đảng. Có nghĩa là “có Đảng chương thống nhất, kỷ luật thống nhất, cơ quan lãnh đạo thống nhất. Cá nhân phải phục tùng đoàn thể, số ít phải phục tùng số nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng Trung ương”. Trước khi vĩnh biệt chúng ta, trong Di chúc, Hồ Chí Minh căn dặn “giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Để tăng cường đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải luôn đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành chế độ tập trung dân chủ, phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, coi đó là một trong những quy luật phát triển của Đảng, là biện pháp củng cố sự đoàn kết nhất trí trong đảng, tạo nên sức mạnh của Đảng.

Trên thực tế nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” ở nhiều nơi rơi vào hình thức do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân; khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm. Do vậy, vừa có hiện tượng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, vừa không khuyến khích người đứng đầu có nhiệt tình, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm; tạo kẽ hở cho cách làm việc tắc trách, trì trệ, hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân.

Ngoài việc thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, cấp ủy các cấp cần quan tâm thực hiện những nội dung sau:

Một là, tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện quy chế, lề lối làm việc của cấp ủy; xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của quy chế không sát thực với tình hình thực tiễn của đơn vị; điều chỉnh phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong cấp ủy, kịp thời bổ sung cấp ủy viên khi khuyết. Chống tình trạng tùy tiện, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, không chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hai là, có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy đơn vị trực thuộc; định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cấp ủy viên được phân công để kịp thời cảnh báo, giúp đỡ mỗi người sửa chữa, thay đổi, tự chấn chỉnh bản thân, chấp hành nghiêm các quy định báo cáo, thỉnh thị ý kiến cấp trên, thông báo tình hình và hoạt động của cấp ủy đến cơ sở trực thuộc và đảng viên; thực hiện tự phê bình và phê bình trong cấp ủy.

Ba là, cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt phải có chương trình công tác, làm việc với cơ sở, đơn vị được phân công phụ trách, tiếp xúc lắng nghe ý kiến và trả lời chất vấn của đảng viên và nhân dân; giải quyết kịp thời những công việc cấp bách, bức xúc của cơ sở đặt ra. Tranh luận thẳng thắn, tôn trọng xem xét và tiếp thu hết ý kiến đúng đắn của cấp ủy viên và đảng viên; khi có ý kiến khác nhau phải thảo luận thật kỹ trước khi qQƯuyết định; những vấn đề quan trọng phải biểu quyết, khi cần thiết phải báo cáo lên cấp trên…

                                                      Nguyễn Phước Hơn

 

Trích đăng từ cuốn “Góp phần ngăn chặn các hiện tượng suy thoái và đấu tranh chống các quan điểm sai trái” của Ban Tuyên giáo Thành ủy năm 2016.

 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Đặng Tấn Tuyên

 

 

 

 

Chia sẽ bài viết lên mạng xã hội

Read 377 times

Bài viết cùng chuyên mục