14
Tháng 6

GIẢI PHÁP VẬN DỤNG GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Featured

1. Vận dụng trong sinh hoạt đảng

Việc vận dụng những giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng hiện nay, thiết nghĩ các tổ chức đảng cần quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi đảng viên cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vềtầm quan trọng, ý nghĩa của việc tiến hành tự phê bình và phê bình trong Đảng. Từ đó xây dựng được chương trình, kế hoạch, nội dung tự phê bình và phê bình một cách thường xuyên, cụ thể, đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc. Có nhận thức rõ được ý nghĩa của hoạt động này mới có thể tạo ra một bầu không khí cởi mở, nghiêm túc khi tiến hành tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Từ đây sẽ tránh được cả hai biểu hiện tiêu cực khi tiến hành tự phê bình và phê bình: một là, hình thức, qua loa, nể nang, né tránh, ngại va chạm; hai là lợi dụng tự phê bình và phê bình để hạ thấp, bôi nhọ uy tín đảng viên, hoặc làm rối loạn tổ chức… Mặt khác, khi nhận thức được rõ mục tiêu, ý nghĩa của hoạt động này thì người bị phê bình cũng được “giải phóng tư tưởng” cùng góp phần xây dựng khối đoàn kết, nhất trí chung.

Hai là, tại các tổ chức đảng, việc tiến hành tự phê bình và phê bình luôn phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định hình. Đó là, tự phê bình và phê bình là để giúp nhau tiến bộ, làm cho tổ chức vững, phê bình việc chứ không phê bình người… Có nhận thức và thực hiện đúng nguyên tắc này mới đảm bảo cho sinh hoạt đảng thực sự có ý nghĩa, tạo động lực cho cán bộ, đảng viên phấn đấu, giữ gìn tình đồng chí, đồng nghiệp, giúp nhau cùng phát triển.

Ba là, tự phê bình và phê bình phải được tiến hành nghiêm túc nhưng thực hiện đúng phương pháp theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là, phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay thâm độc. Chỉ khi thực hiện đúng mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp trong tự phê bình và phê bình mới có thể làm cho tổ chức đảng vững mạnh, tạo cơ hội cho cán bộ, đảng viên phấn đấu, phát triển, cống hiến.

2. Vận dụng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đảm bảo khối đoàn kết, nhất trí chung

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” đã nêu rõ tính chất nguy hiểm của “Bệnh hẹp hòi” mà mấu chốt của nó từ việc đề cao lợi ích cá nhân, lợi ích cục bộ địa phương, lợi ích nhóm… coi nhẹ lợi ích tập thể, lợi ích chung. Đây là căn bệnh đang ngày càng gia tăng trong nội bộ Đảng ta hiện nay và không có dấu hiệu “miễn nhiễm” với cơ quan, tổ chức nào. Nhận thức rõ vấn đề này, Đảng ta đã cho ra đời nhiều chủ trương, nhiều nghị quyết và chương trình hành động nhằm phòng chống căn bệnh này để hạn chế tình trạng suy thoái của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nghiên cứu “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ thấu hiếu rõ hơn những tác hại không lường của “Bệnh hẹp hòi” mà biểu hiện cụ thể của nó là chủ nghĩa cá nhân, sự cục bộ địa phương, gây mất đoàn kết, chia rẽ trong nội bộ… Do đó, để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng tốt là yêu cầu cấp bách đang đặt ra. Giải pháp vận dụng giá trị tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Hồ Chí Minh về vấn đề này như sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác tư tưởng, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên phải luôn nhận thức và hành động theo tinh thần: Lợi ích cá nhân luôn được thừa nhận nhưng phải được đặt trong lợi ích tập thể và lợi ích tập thể là tối thượng. Chỉ khi nhận thức và hành động theo nguyên tắc này thì đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý mới cho ra đời những quyết sách “sáng” và thúc đẩy sự phát triển chung trong một môi trường đoàn kết, nhất trí cao; đội ngũ cán bộ, đảng viên mới phấn đấu hết mình, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi hoàn cảnh.

Thứ hai, phát huy tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hoạt động thực tiễn. Tinh thần vì tập thể, không ngừng cống hiến cho tập thể vì những tấm gương lớn cần phải được thừa nhận và nhân rộng. Chính sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý sẽ có tác động lớn trong đào tạo đội ngũ, trong xây dựng khối đoàn kết nhất trí của cơ quan, tổ chức. Muốn làm được việc đó, rất cần có nhiều sự tâm huyết và những tấm lòng chân thành, “tâm sáng”, dám gạt bỏ những toan tính, lợi ích cá nhân có tổn hại tới lợi ích tập thể… vì sự phát triển chung.

Thứ ba, trong sinh hoạt đảng cần nghiêm khắc phê bình và có hình thức kiểm tra, giám sát và kỷ luật thích đáng với những biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, địa phương chủ nghĩa, bè cánh, đề cao lợi ích cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ dưới nhiều hình thức. Vận hành tốt quy chế dân chủ ở cơ quan để phát huy cao hơn nữa sự giám sát, phản biện của đội ngũ cán bộ, đảng viên, của nhân dân đối với những hoạt động chung, đặc biệt là trong đấu tranh phòng chống các biểu hiện tiêu cực, xuất hiện trong nội bộ Đảng.

Như vậy, phần “Sửa đổi lối làm việc trong Đảng” của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng nhiều nội dung, giá trị lớn cần nghiên cứu, vận dụng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng ta, của các cấp bộ Đảng và đội ngũ đảng viên. Việc nghiên cứu và vận dụng những giá trị tư tưởng này của Người sẽ góp phần quan trọng trong tăng cường khối đoàn kết trong nội bộ Đảng, trong các cơ quan, đơn vị; tăng cường sự gắn kết giữa Đảng với Nhân dân… trong tình hình hiện nay.

                                                                      Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trích đăng từ Tạp chí Giáo dục lý luận của Học viện Chính trị khu vực I phát hành tháng 5 năm 2017.

 

 
 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Đặng Tấn Tuyên

 

 

 

 

 

 

Chia sẽ bài viết lên mạng xã hội

Read 900 times

Bài viết cùng chuyên mục