01
Tháng 11

GIÁ TRỊ BỀN VỮNG VÀ TÍNH THỜI SỰ NÓNG HỔI CỦA “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” Featured

 Tác phẩm ra đời đã 70 năm nhưng luôn là một trong những tài liệu quan trọng, có tính thời sự nóng hổi về xây dựng Đảng. Những chỉ dẫn cụ thể của Hồ Chí Minh trong tác phẩm về những căn bệnh của cán bộ, đảng viên đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chỉ rõ, được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhận diện 27 biểu hiện cụ thể của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tùy theo mức độ mà các cấp ủy đảng, chính quyền kiểm tra kết luận xử lý nghiêm minh, kiên quyết đưa ra khỏi đảng những cán bộ, đảng viên không còn xứng đáng.

Sửa đổi lối làm việc, người cán bộ rèn luyện cho mình phong cách dân chủ, khoa học và nói đi đôi với làm. Người cán bộ phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến của dân, quan hệ tốt với dân, học hỏi dân. Mỗi cán bộ phải biết cách tập hợp được tài năng, trí tuệ của nhiều người, của tập thể để phấn đấu cho mục tiêu chung. Mà muốn được như vậy, phải tạo ra được một môi trường dân chủ thực sự trong nội bộ, có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng hăng hái đề ra sáng kiến. Song, phong cách dân chủ không có nghĩa là mạnh ai nấy làm mà phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, hay còn gọi là nguyên tắc “dân chủ tập trung”.

Sửa đổi lối làm việc, cán bộ cần có phong cách làm việc khoa học thể hiện từ ra quyết định, tới tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định. Cán bộ làm việc gì cũng phải có kế hoạch và có mục đích. Để có kế hoạch thực sự khoa học, người cán bộ phải xét kỹ hoàn cảnh mà xếp đặt công việc cho đúng. Việc chính, việc gấp làm trước. Không nên luộm thuộm, không có kế hoạch, gặp việc nào làm việc ấy, thành thử việc nào cũng là việc chính, lộn xộn, không có ngăn nắp. Cán bộ phải biết chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm phải hai, ba mươi… Sức thuyết phục, sự lôi cuốn của cán bộ với cấp dưới, những người dưới quyền mình và với nhân dân còn ở phong cách “nói là phải làm”. Hiện nay, ở nhiều nơi, nhiều cán bộ nói chưa đi đôi với làm và còn đánh trống bỏ dùi… Nên cán bộ muốn tập hợp, phát huy trí tuệ tập thể phải “miệng nói tay làm, làm gương cho người khác”. Nói đi đôi với làm vừa là phong cách công tác, vừa là phương pháp tư tưởng hữu hiệu của người cán bộ.

Sửa đổi lối làm việc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân, đổi mới phương thức và phong cách lãnh đạo, làm cho Đảng thật sự trở thành một đảng cầm quyền “là đạo đức, là văn minh” như mong muốn của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

                                                                                                  PGS,TS. PHẠM NGỌC ANH

                                                                Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh, Học viện CTQG Hồ Chí Minh

Trích đăng từ cuốn “Tạp chí Lý Xây Đựng Đảng” số 10-2017; đồng thời dùng làm Tài liệu sinh hoạt chính trị - tư tưởng tháng 11 năm 2017.

            Duyệt đăng trên chuyên mục CT05-CT/TW các Website của Quận

                                                          TRƯỞNG BAN

 

Chia sẽ bài viết lên mạng xã hội

Read 607 times

Bài viết cùng chuyên mục