Nhận thức về Tư tưởng - Chính trị

Nhận thức về Tư tưởng - Chính trị (112)

QĐND - Nhờ sự hà hơi, tiếp sức, xúi giục của những kẻ thù địch và những phần tử phản động lưu vong, thời gian qua, đặc biệt là vào dịp lễ, tết, kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước, trong chính nội bộ ta xuất hiện những người lợi dụng vấn đề tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc, kích động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Nhận diện cho rõ những tư tưởng và hành động ấy để có các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn là việc làm cấp thiết trong tình hình hiện nay.

Thời gian qua, tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình..., một số vị linh mục đội lốt tôn giáo đã có những việc làm trái pháp luật, đi ngược lại truyền thống "kính Chúa yêu nước" của cộng đồng Thiên chúa giáo Việt Nam. Đáng chú ý, họ thường xuyên lợi dụng sinh hoạt tôn giáo để rao giảng, tuyên truyền, bịa đặt nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ. Không dừng lại ở đó, những vị linh mục này còn trắng trợn bịa đặt, bóp méo, xuyên tạc ý nghĩa thiêng liêng và giá trị của các sự kiện lịch sử. Tại một số nơi, các linh mục còn dùng chiêu trò xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó xúi giục giáo dân đòi đất trái luật, lấn chiếm đất công, tụ tập gây rối, cản trở việc xây dựng các công trình, dự án; vận động phụ huynh, ngăn cản không cho học sinh là con em giáo dân đến trường; kích động chia rẽ giáo dân với chính quyền; chia rẽ đồng bào có đạo với đồng bào không theo đạo... Đặc biệt, có những cán bộ, đảng viên trong đồng bào có đạo thiếu gương mẫu hoặc bị các vị linh mục gây áp lực đã vào hùa lợi dụng vấn đề tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các tôn giáo, chia rẽ tôn giáo với chính quyền... Những hành động trên càng trở nên nguy hiểm khi các thế lực thù địch, phản động ở ngoài nước lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Vấn đề nêu trên không phải là mới, một trong những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đã được Đảng ta chỉ rõ trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng: “Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng, Nhà nước”. 

Nhìn lại lịch sử chúng ta thấy rõ những năm tháng đất nước bị xâm lăng, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã áp dụng các chính sách đi ngược lại với nguyện vọng và quyền của các tôn giáo ở Việt Nam, kích động gây đối đầu giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, giữa tôn giáo với Đảng và chính quyền nhân dân. Mục đích của những hành động ấy không gì khác nhằm kìm hãm, trói buộc các tôn giáo ở Việt Nam trong vòng luẩn quẩn của đói nghèo, lạc hậu và dốt nát, chia rẽ mối đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo phục vụ cho mưu đồ xâm lược, thống trị lâu dài của chúng.

 Ngay sau khi đất nước hòa bình, thống nhất, nhận thức rõ tầm quan trọng của đồng bào tôn giáo đối với sự phát triển của đất nước, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề tôn giáo là rất rõ ràng. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định: Giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng. Nguyên tắc chung được Nhà nước ta đặt ra là: Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Tinh thần ấy luôn được Nhà nước Việt Nam thể hiện nhất quán trong hoạch định, thực hiện các chính sách về dân tộc, tôn giáo. Đảng và Nhà nước ta luôn xác định vấn đề đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc, tôn giáo vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước theo định hướng XHCN. Công tác dân tộc, tôn giáo là một bộ phận quan trọng của đường lối cách mạng Việt Nam; chính sách dân tộc, tôn giáo là một bộ phận hữu cơ trong chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương nhất quán và đúng đắn về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta là: Đoàn kết, bình đẳng, thương yêu, tôn trọng giúp đỡ nhau giữa các dân tộc, các tôn giáo, cùng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; đồng thời, giữ gìn và phát huy bản sắc tốt đẹp của mỗi dân tộc, mỗi tôn giáo; chống kỳ thị dân tộc, tôn giáo, nghiêm trị những âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Suốt mấy chục năm qua, đặc biệt trong gần 35 năm đổi mới, những thành tựu mà chúng ta đạt được đã chứng tỏ tính đúng đắn trong đường lối, chính sách mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đề ra. Thực tế đã cho thấy ở Việt Nam quyền của các dân tộc, tôn giáo luôn được bảo đảm, các chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn hướng tới ưu tiên cao nhất để thực hiện quyền phát triển của các dân tộc, tôn giáo. Với những điều kiện thuận lợi mở ra, đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào có đạo ở Việt Nam được cải thiện rõ rệt trên nhiều mặt. Đồng bào có đạo và không có đạo đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm đối với đất nước. Các dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam càng đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với nhau hơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại đa số đồng bào các dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam rất tự hào trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN của đất nước. Thực tế tình hình tôn giáo của Việt Nam hiện nay là cơ bản tốt đẹp, đồng bào các tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo” cùng đồng bào cả nước phát triển tiến bộ vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Những kết quả trong thực hiện nhất quán chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước là thực tiễn sinh động khẳng định đường lối đổi mới đất nước của Đảng ngày càng đi vào thực tiễn cuộc sống; khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Không ai có thể phủ nhận, xuyên tạc được những kết quả đó.

Người Việt Nam dù theo bất kỳ tôn giáo nào thì phẩm chất đạo đức hàng đầu vẫn phải là yêu nước, phụng sự dân tộc và tôn kính tổ tiên. Lịch sử Việt Nam cũng chỉ ra rằng, bất kỳ tôn giáo nào nếu hòa đồng với dân tộc, có quan hệ tốt với chính quyền, hướng tới sự phát triển khối đoàn kết toàn dân, tham gia giữ ổn định xã hội nhằm đưa đất nước đi lên thì luôn được trân trọng. Ngược lại, nếu chỉ đặt lợi ích riêng của tôn giáo lên trên tất cả thì khó lòng tìm được sự ủng hộ của nhân dân. Đây không phải chỉ là vấn đề ứng xử mà cao hơn còn là vấn đề đạo lý. Hành động của một số cán bộ, đảng viên trong tôn giáo và các chức sắc tôn giáo biến chất tham gia tuyên truyền, kích động gây mâu thuẫn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; lợi dụng những vấn đề tôn giáo để kích động tư tưởng tôn giáo cực đoan; kích động, chia rẽ đoàn kết trong nội bộ, chia rẽ giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và chính quyền, hòng làm cho sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc suy yếu là không thể chấp nhận. Đặc biệt, chúng ta luôn tôn trọng kiến thức uyên bác, hiểu sâu, biết rộng của các vị linh mục. Chính vì vậy mà chúng ta không hiểu nổi vì sao những người có giáo phẩm cao như một số vị linh mục tại các địa phương nói trên lại hành xử trái với các giáo lý, giáo luật như vậy?

Đề cập đến vấn đề này chúng tôi mong các vị chức sắc tôn giáo nói chung, các vị linh mục nói riêng nhớ cho rằng, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Các dân tộc, tôn giáo trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, thương yêu, tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để phòng, chống những biểu hiện lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc, kích động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, các tổ chức đảng cần thường xuyên quan tâm đến việc quản lý, giáo dục đảng viên nói chung và đảng viên trong các tôn giáo nói riêng để họ thực sự là những hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong tôn giáo. Mặt khác, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân, nhất là đồng bào có đạo hiểu đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo và những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để tỉnh táo, cảnh giác, không mắc mưu, chủ động tiến hành đồng bộ các biện pháp tiến công làm thất bại mọi âm mưu và hành động lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

MINH NGỌC

Theo qdnd.vn

                                                                Duyệt đăng trên các Website của Quận

                                                                                 Ngày 15/01/2020

                                                                                 TRƯỞNG BAN

 

 

 

                                                                                Đặng Tấn Tuyên

 

 

 

QĐND - Sau khi xảy ra sự việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), trên một số trang mạng xã hội và đài báo nước ngoài đã xuất hiện nhiều ý kiến, quan điểm sai lệch, cố tình bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen, lợi dụng sự việc để gây chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân. Họ không chỉ biện minh, cổ xúy cho những hành vi vô thiên vô pháp, coi thường kỷ cương phép nước mà còn muốn kích động, thổi phồng sự việc, lôi kéo để tiếp tục làm phức tạp tình hình, thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, LLVT và nhân dân.

Những luận điệu đổi trắng thay đen

Vừa qua, chúng tôi đã tới xã Đồng Tâm để tìm hiểu, phân tích sự việc suốt từ những ngày đầu năm 2017 đến nay, càng hiểu rõ bản chất và thấy cần thiết phải phản bác các luận điệu đổi trắng thay đen nguy hại ấy.

Trong các bài viết trên mạng xã hội và trả lời đài báo nước ngoài, có người đã sử dụng nhiều cụm từ như “cưỡng chế thu hồi đất”, chính quyền “cướp đất” của dân để cố tình thổi phồng sự việc. Một số người còn viện dẫn một số điều khoản, quy định của pháp luật về việc không tổ chức cưỡng chế thu hồi đất vào dịp lễ, tết để cho rằng chính quyền và cơ quan chức năng đã vi phạm pháp luật; thậm chí xuyên tạc rằng thu hồi đất để làm… sân gôn.

Họ cố tình đổi trắng thay đen, lập lờ, tiếm danh lòng yêu nước, tiếm danh nhân dân. Họ gọi số đối tượng hung hãn, tấn công người thi hành công vụ một cách dã man là “người dân chỉ tự vệ chính đáng” và đưa ra những luận điệu dân túy, cho rằng việc sử dụng lực lượng công an như vậy là không cần thiết, xuyên tạc rằng chính quyền các cấp đã không thực hiện đối thoại, sử dụng bạo lực “đối đầu với dân”, “coi dân như kẻ thù”. Tổ chức phản động, khủng bố Việt Tân còn ca ngợi những kẻ vi phạm pháp luật nghiêm trọng là “anh hùng dân tộc”, cố tình khoét sâu mâu thuẫn bằng cách đòi xóa bỏ chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng thì mới giải quyết tận gốc vấn đề đất đai.

"Té nước theo mưa", một số đài báo nước ngoài như BBC tiếng Việt còn kích động rằng phải dùng đến từ “chiến tranh”. Như thường lệ, Tổ chức Theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW) lại ra thông cáo “kêu gọi chính quyền Việt Nam phải mở một cuộc điều tra công khai và khách quan về vụ đụng độ giữa người dân và công an khiến ít nhất 4 người chết”. Hùa theo, nhóm của những cái gọi là các nhà dân chủ và tổ chức xã hội dân sự đã đưa ra cái gọi là "Tuyên bố Đồng Tâm" với nhiều lời vu cáo, bịa đặt, như “các LLVT lên đến hàng nghìn người vào bao vây, tấn công bằng lựu đạn cao su, hơi cay, dùi cui đánh từ người già đến trẻ nhỏ, không từ một ai”. Họ đòi “chấm dứt dùng bạo lực dưới mọi hình thức trong việc giải quyết vấn đề đất đai với nhân dân Đồng Tâm và với tất cả các địa phương ở Việt Nam”; “phải thay đổi từ gốc rễ ở Hiến pháp và Luật Đất đai, phải trả lại quyền tư hữu đất đai cho mọi người dân Việt Nam”.

Tột cùng của sự xuyên tạc bỉ ổi là một số cá nhân trên mạng còn rêu rao thông tin 3 đồng chí công an không hề hy sinh, mà đây chỉ là thông tin được dựng lên, rằng vẫn gặp các đồng chí được coi là hy sinh còn sống mạnh khỏe, và có đồng chí công an đã bị “cho chết đi chết lại mấy lần”. Các thông tin xuyên tạc bỉ ổi như vậy chỉ vạch trần bản chất xấu xa của chính những người rêu rao.

          Cố tình đánh tráo khái niệm

Xung quanh sự việc ở Đồng Tâm, những chiêu trò xuyên tạc, đổi trắng thay đen nổi lên một số vấn đề cần làm rõ như sau:

Một là, họ xuyên tạc bản chất vấn đề đất đai ở Đồng Tâm, quy chụp “chính quyền cướp đất của dân”, người dân bị lấy đất canh tác “cha ông để lại”, thậm chí là đất có sổ đỏ, đất ruộng đồng đã canh tác hàng chục năm, khiếu kiện mà không được giải quyết nên bị đẩy đến bước đường cùng. Họ bất chấp thực tế toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ chứng minh rõ hiện trạng, không hề có sự mập mờ, khuất tất. Các thế lực thù địch, phản động còn gắn sự việc này với các sự việc từng xảy ra ở Tiên Lãng (TP Hải Phòng), Dương Nội (TP Hà Nội), vườn rau Lộc Hưng (TP Hồ Chí Minh)… để đổ lỗi cho chính quyền có sai sót trong “cưỡng chế thu hồi đất”. Ở đây, cần khẳng định rằng không có chuyện cưỡng chế nào hết mà chỉ có việc một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, thuộc đất quốc phòng theo kế hoạch từ ngày 31-12-2019. Khi các lực lượng chức năng triển khai những biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ các mục tiêu tại khu vực thi công tường rào, thì các đối tượng đã manh động ném bom xăng, sử dụng lựu đạn, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng; song lực lượng chức năng vẫn kiên trì phát loa tuyên truyền, kêu gọi trước khi phải tiến hành các biện pháp khống chế, bắt giữ... Và chính hành vi manh động, chống người thi hành công vụ một cách vô cùng liều lĩnh, dã man của các đối tượng đã dẫn đến hậu quả xấu.

Cần phân biệt rõ việc thu hồi đất của các dự án kinh tế-xã hội với việc quân đội triển khai xây dựng công trình quân sự, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng vì lợi ích an ninh quốc gia. Đây cũng không phải là việc thu hồi đất quốc phòng để chuyển đổi mục đích, thực hiện dự án kinh tế-xã hội nên không thể nói có tiêu cực, lợi ích nhóm như các thông tin bịa đặt. Đây là đất quốc phòng, là “công thổ quốc gia” nên càng không thể gắn cho hành vi cố tình xâm chiếm đòi trục lợi trên đất quốc phòng của một số đối tượng là “bảo vệ đất đai hương hỏa cha ông” hay “đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực” được.

Vu khống chính quyền giải quyết chưa thỏa đáng

Hai là, xung quanh việc chỉ trích giải quyết khiếu kiện của người dân không thỏa đáng, chính quyền không chọn giải pháp đối thoại, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của dân mà lại “đối đầu”, “trấn áp”. Gần đây, nhiều người còn so sánh sự việc với cách hành xử mà họ cho rằng là “kiên nhẫn”, “an dân” mà chúng ta đã từng giải quyết thành công ở Quỳnh Lưu (Nghệ An), Quỳnh Phụ (Thái Bình), Văn Giang (Hưng Yên)… để từ đó chỉ trích vụ việc ở xã Đồng Tâm là “sai lầm về chủ trương giải quyết”, tiếp tục chỉ trích, phê phán chính quyền và Đảng, Nhà nước ta.

Đây là sự suy diễn, so sánh không đúng thực tế. Như chúng tôi từng phân tích trong các bài viết gần đây, chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng đã xử lý kiên trì, có lý, có tình nhằm tạo sự đồng thuận để giải quyết sự việc tốt nhất. Ngay cả khi một số người coi thường kỷ cương phép nước, bắt giữ 38 người bao gồm cả công an, cán bộ chính quyền, nhà báo; chính quyền TP Hà Nội và các lực lượng chức năng đã thể hiện sự kiên nhẫn, mềm mỏng để xử lý tình hình. Sự việc đã được giải quyết kiên trì, kéo dài suốt hơn hai năm với tinh thần dân chủ, nhân văn.

Nhưng sự kiên trì không đồng nghĩa với việc nương nhẹ, né tránh. Không thể vì các kiến nghị, đòi hỏi không hợp pháp, không hợp lý của một số ít người mà du di, nương nhẹ, chà đạp lên lợi ích quốc gia, làm trái pháp luật, biến đất quốc phòng, công thổ quốc gia thành tài sản cho một nhóm người tự ý đòi hỏi, tư hữu.

Trung tướng Phạm Phú Thái, nguyên Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, nguyên Chánh thanh tra Bộ Quốc phòng đã có ý kiến khẳng định rằng: “Nói là đất tranh chấp rồi quy trách nhiệm và bôi xấu chính quyền là không được. Đây là lấn chiếm đất công. Ở Đồng Tâm, các thế lực chống đối lợi dụng và kích động làm cho những kẻ tham lam nghĩ rằng mình có thể thắng, từ đó có thể chiếm được đất và chuyển thành tiền. Chúng ta hãy tỉnh táo đừng để những kẻ mị dân hay dân túy làm nhòa tầm nhìn của mình, còn những ai lợi dụng việc này để kích động thêm sẽ là có tội với dân, với nước”.

Là chuyên gia trong lĩnh vực đất đai, GS, TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định: Vụ việc chống đối lại chính quyền như tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội là sai hoàn toàn, không thể chấp nhận được! Phân tích thêm về những ý kiến hô hào "cần phải tư hữu hóa đất đai", GS, TSKH Đặng Hùng Võ cho rằng, không có lý do gì cần thiết phải tư hữu hóa đất đai. Có tư hữu hóa đất đai hay không thì cũng không ảnh hưởng đến việc đưa đất đai vào thị trường. Trong khi đó, nếu thực hiện tư hữu đất đai có thể trở thành vấn đề xã hội nhức nhối, dẫn đến những mâu thuẫn khốc liệt khác. Tư hữu đất đai chỉ là khẩu hiệu gây nên bất đồng xã hội nặng nề hơn. Đối với việc đưa chế độ công hữu đất đai vào thị trường, chúng ta đã thực hiện đưa quyền sử dụng đất vào thị trường. Điều này cho đến nay không gặp vướng mắc gì.

Còn nhớ, khi sự việc ở Tiên Lãng (Hải Phòng) xảy ra, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên đại biểu Quốc hội có chia sẻ vụ việc tranh chấp đất đai kéo dài giữa hai xã thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An năm 1992. Trong vụ này, lãnh đạo địa phương không kiên quyết giải quyết triệt để, dẫn đến tình trạng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND hai xã huy động lực lượng dân quân vũ trang do hai xã đội trưởng chỉ huy, xây dựng công sự, chướng ngại vật, hầm hào để bảo vệ vùng đất tranh chấp; thậm chí xảy ra đấu súng giữa hai bên, chính quyền không thể vào tiếp cận được, cán bộ vào bị bắt giữ, tắc nghẽn, tê liệt giao thông Quốc lộ 1. Khi đó, cán bộ quân đội được giao nhiệm vụ đã vào đối thoại cùng người dân, sau đó các xã đội trưởng nguyên là chiến sĩ đơn vị thuộc quân khu đã thu súng, lui quân, giải quyết được “ngòi nổ”. Điểm nóng năm xưa nay là Khu công nghiệp Hoàng Mai đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một điểm sáng về chính trị và kinh tế của tỉnh Nghệ An.

Thật khó so sánh bởi ở huyện Quỳnh Lưu, việc chỉ kéo dài trong thời gian tính bằng tháng, hai xã đội trưởng đã biết lắng nghe; song như vụ việc ở Đồng Tâm, sự giải thích, đối thoại đã kéo dài tới hai năm mà vẫn không hiệu quả.

Hay như vụ việc gây rối, phức tạp ở Thái Bình năm 1997, đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, lúc đó là Trưởng ban Dân vận Trung ương được giao nhiệm vụ về tháo gỡ, sau này đã kể lại việc tổ công tác gồm 11 người về tận nơi và trực tiếp nói chuyện với người dân. Có xã 500-600 người kéo đến, tổ công tác yêu cầu bà con cử 10 người đại diện vào nói chuyện. Khi được phân tích, làm rõ sự tình, bà con ra thông tin lại thì người dân hoan nghênh, vỗ tay ầm ầm. Lúc đoàn công tác ra về, người dân còn nói theo: “Chúng tôi đã hiểu, Trung ương đừng bảo chúng tôi cực đoan nhé!”. Như vậy rõ ràng trong sự việc này, người dân dù có vướng mắc, thậm chí mâu thuẫn nhưng không đến mức cực đoan, đối địch với chính quyền và không có những hành vi hung hãn, bất chấp pháp luật, coi thường kỷ cương phép nước đến mức không thể vận động, thuyết phục.

Đừng tiếm danh hai chữ "nhân dân"

Ba là, cần phân biệt giữa người dân chân chính với những kẻ coi thường kỷ cương phép nước, chà đạp lên luật pháp để trục lợi.

Dư luận đặt câu hỏi, tại sao cùng thực hiện chính sách đất đai giống nhau liên quan đến đất sân bay Miếu Môn nhưng 3 xã bên cạnh là Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc đã thực hiện nghiêm chỉnh mà ở xã Đồng Tâm lại có một số người bất chấp việc đối thoại, giải thích của cơ quan chức năng, ngày càng leo thang sự việc, kích động chống đối, bắt giữ cán bộ, thậm chí công khai chuẩn bị, tàng trữ vũ khí, phương án và đe dọa tấn công lực lượng chức năng.

Theo các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra đã thu giữ được các tài liệu cho thấy có cả việc chia tiền quyên góp, trục lợi từ "Tổ đồng thuận", thậm chí có nguồn tài trợ từ tổ chức phản động nước ngoài. Đây là vấn đề hết sức nguy hiểm, nguy cơ biến địa bàn từ những mâu thuẫn kinh tế-xã hội đơn thuần có thể trở thành điểm nóng chính trị-xã hội phức tạp. Trong số người vi phạm, có cả người là cán bộ, đảng viên lâu năm. Với các hành vi sai trái như vậy, xét cho cùng, họ đã bước qua ranh giới “tự diễn biến", "tự chuyển hóa”, thậm chí vô hình trung đã tiếp tay cho thế lực thù địch chống phá đất nước.

Rõ ràng rằng: Hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, hung hãn, dã man của những đối tượng giết người thi hành công vụ thì phải gọi là tội phạm. Những người có lương tri và tôn trọng đạo lý không thể không bất bình, lên án, yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm minh; càng không thể biện minh, bao biện, tiếm danh nhân dân, gọi họ là dân lành được!

Ở đây, để sự việc bị đẩy đi quá xa, có nhiều nguyên nhân. Bên cạnh sự vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng của một số đối tượng và âm mưu kích động, lôi kéo của các thế lực thù địch, không thể không nói đến việc làm đáng trách của một số người xưng là nhân sĩ, trí thức, luật sư, cán bộ… Có những đối tượng xưng là luật sư “vì dân oan”, đứng ra giúp đỡ nhóm người ở xã Đồng Tâm hỗ trợ pháp lý nhưng thực sự họ tư vấn thì ít, kích động thì nhiều. Còn có những gương mặt quen thuộc trong các phong trào chống phá Đảng, Nhà nước, với nhiều đối tượng tự nhận là “dân oan”, từng “tác oai tác quái” nhiều năm ở Dương Nội, vườn rau Lộc Hưng… Đáng buồn hơn, có cả những người có vị trí trong xã hội, thường xuyên phát biểu trước công luận nhưng trong vụ việc này, chính họ cũng thiếu tỉnh táo, thay vì khách quan, công tâm phân tích giúp người dân thấu tường phải trái, họ lại đổ thêm dầu vào lửa, tiếp tay cho những nhận thức và hành động sai trái.

Yêu cầu tấn công trấn áp tội phạm là cần thiết

Bốn là, cần hiểu đúng về việc xử lý của lực lượng chức năng. Hiện nay, có một số ý kiến không hiểu hay cố tình không hiểu về việc các đối tượng công khai tuyên bố có vũ khí, súng đạn, lựu đạn, thuốc nổ, bom xăng; công khai đe dọa gây nổ phá hoại cơ sở hạ tầng, đe dọa giết cán bộ, không chỉ giết lực lượng công tác mà cả cán bộ địa phương. Thậm chí, chúng còn ngang nhiên livestream và tán phát thông tin để đe dọa trên mạng xã hội. Luật sư Bùi Quang Thu (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) khẳng định rằng, chỉ riêng việc tàng trữ lựu đạn, vũ khí quân dụng đã là vi phạm Bộ luật Hình sự, phải xử lý nghiêm.

Trong các biện pháp thì trấn áp là biện pháp cuối cùng, khi không còn biện pháp nào khác. Suốt nhiều năm, các cơ quan chức năng đã tìm mọi cách để giải quyết, để đối thoại nhưng những đối tượng chống đối bất chấp, bỏ ngoài tai, cố tình phá hoại. Theo thông tin từ Báo Công an nhân dân, cơ quan công an đã nhiều lần gọi hỏi, răn đe song các đối tượng vẫn cố tình thực hiện đến cùng và gần đây gia tăng các hành vi gây rối, tấn công cán bộ, chuẩn bị rất nhiều vũ khí với mục đích sát hại cán bộ, cho thấy sự manh động, nguy hiểm, ngoan cố, phạm tội có tổ chức tinh vi chứ không còn là sự “đối phó”, “tự vệ” như ai đó đang biện minh cho các đối tượng này. 

Việc cơ quan công an áp dụng biện pháp khống chế, bắt giữ các đối tượng phạm tội là biện pháp tuân theo Bộ luật Tố tụng hình sự nhằm điều tra, làm rõ vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Yêu cầu tấn công, trấn áp tội phạm là cần thiết, không thể đánh lận khái niệm dân nói chung với những kẻ phạm tội, gây trọng tội; không thể để các đối tượng nhởn nhơ, chống phá, gây tội ác mà không áp dụng biện pháp mạnh theo luật định.  

Cũng chính vì anh dũng hy sinh trong khi bắt các đối tượng phạm tội có hành vi hung hãn, manh động nên 3 đồng chí công an hy sinh tại xã Đồng Tâm được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Việc một số cá nhân, tổ chức cố tình xuyên tạc rằng 3 đồng chí công an này hy sinh khi đi “cưỡng chế đất”, “bắt dân” là hoàn toàn sai bản chất. Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương tấm gương hy sinh của 3 đồng chí công an, khẳng định đây là tấm gương xả thân bảo vệ đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia và đã có quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 3 liệt sĩ. Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ cần phải xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật.

Người dân chân chính phải là người tôn trọng pháp luật, sống trọng đạo lý, nghĩa tình. Gần 60 năm trước, khi về thăm xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Bác Hồ đã dạy: "Nghĩa Dân là dân có nghĩa, phải làm gương cho các xã khác". Thiết nghĩ lời dạy ấy còn nguyên ý nghĩa để chúng ta hiểu đúng về nhân dân.

Chúng tôi từng trực tiếp chứng kiến phiên tòa xét xử vụ án Đoàn Văn Vươn ở TP Hải Phòng hơn 6 năm trước nên ít nhiều đã được chứng kiến những cay đắng, bẽ bàng của các đối tượng vi phạm cũng như đáng tiếc cho một số người trong và sau khi tham dự phiên tòa vẫn còn có những tiếng nói lạc lõng, bênh vực, bao biện cho những hành vi vô thiên vô pháp. Phải chăng, đó cũng chính là lý do khiến cho các vụ việc manh động có tính tội ác vẫn tái diễn? Nên đây chính là lúc, qua sự việc này và các sự việc tương tự từng xảy ra, chúng ta cần có quan điểm kiên quyết, nghiêm khắc trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

CÔNG MINH - NGUYÊN MINH - TRẦN TUẤN - QUANG PHƯƠNG

Trích đăng trên báo điện tử Quân đội nhân dân (www.qdnd.vn)

                                                                                                           Duyệt đăng trên các Website của Quận

                                                                                 Ngày 15/01/2020

                                                                                 TRƯỞNG BAN

 

 

 

                                                                                Đặng Tấn Tuyên

 

 

(TG)- Bản lĩnh chính trị là sự kiên định, khả năng độc lập suy nghĩ, quyết định và hành động, là đòi hỏi cơ bản và trực tiếp đối với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, với cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng, giúp mỗi người kiên định lập trường, tư tưởng và bằng ý chí, năng lực của mình vượt qua khó khăn, thử thách, áp lực để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mình, của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bản lĩnh chính trị là sự tổng hợp biện chứng của lập trường chính trị, phẩm chất chính trị và năng lực chính trị; là điều kiện cần thiết để đảm bảo cho mỗi cán bộ, đảng viên có định hướng chính trị đúng đắn, luôn làm chủ bản thân, làm chủ hoàn cảnh thực tiễn và kiểm soát được hành vi, thái độ của mình trong mọi tình huống. Đó chính là sự vững vàng, kiên định, chủ động trong cả suy nghĩ và hành động trước những khó khăn, thách thức của cuộc sống, đúng như V.I.Lênin từng nhấn mạnh: “Chỉ giai cấp nào đi theo con đường của mình mà không do dự, không chán nản và không sa vào tuyệt vọng trong những bước ngoặt khó khăn nhất, gay go nhất và nguy hiểm nhất, thì mới có thể lãnh đạo được những quần chúng lao động và bị bóc lột. Chúng ta không cần những sự hăm hở điên cuồng. Điều cần thiết cho chúng ta, chính là bước đi nhịp nhàng của những đoàn quân vững như gang thép của giai cấp vô sản”[1].

Bản lĩnh chính trị là phần cốt lõi, cơ bản nhất, là phẩm chất quan trọng cần phải có hàng đầu của mỗi cán bộ, đảng viên; là sự cụ thể hóa bản lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, mang bản chất giai cấp công nhân, vì sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng con người; là sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với lợi ích của Tổ quốc và nhân dân; là tinh thần, ý chí, quyết tâm phấn đấu, vượt mọi gian khổ và không dao động trước thử thách, áp lực để hoàn thành nhiệm vụ. Đó còn là tinh thần chủ động trong đấu tranh vạch trần, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, góp phần làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của chúng, phòng và chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Theo Hồ Chí Minh, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên là sự thể hiện tính giai cấp, “tính Đảng” trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm; là luôn “nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân”[2]; là “phải quyết tâm suốt đời phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Đó là phẩm chất cao quý của người cách mạng, đó là đạo đức cách mạng, đó là tính Đảng, tính giai cấp, nó đảm bảo cho sự thắng lợi của Đảng, của giai cấp, của nhân dân”[3].

 

Do đó, rèn luyện bản lĩnh chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc mục tiêu, lý tưởng cách mạng, “kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới”[4]; đồng thời, nỗ lực, sáng tạo và phát huy sức mạnh tiềm năng hoàn thành nhiệm vụ được giao phó là yêu cầu vừa thường xuyên, vừa bức thiết trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó, không chỉ nhằm “xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, gần dân, sát dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng”[5], “nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng có hiệu lực, hiệu quả”[6] mà còn góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thiết thực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên là một trong những yếu tố quan trọng hình thành bản lĩnh chính trị của Đảng. Bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng thể hiện ở những quyết định đúng đắn, kịp thời, phù hợp yêu cầu của thực tiễn, nhất là ở trong những thời khắc có ý nghĩa bước ngoặt. Nhờ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xuyên suốt và nhất quán trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Đảng luôn coi trọng việc rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên - nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng, trong mọi hoàn cảnh, thời điểm.

Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên là toàn bộ hoạt động của các cấp uỷ, tổ chức đảng và của chính cán bộ, đảng viên trên tinh thần quán triệt sâu sắc và theo đúng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng và xác định rõ các tiêu chí đánh giá bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên; được tiến hành đồng bộ: từ việc nâng cao nhận thức tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị đến nâng cao năng lực công tác, phương pháp làm việc, tác phong công tác; với sự tham gia, phối hợp của nhiều lực lượng và đi liền cùng đó là tạo điều kiện và môi trường thử thách để rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn liền với việc đề cao vai trò tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị của mỗi người.

Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên có vai trò quan trọng trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng; khi mà một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những cán bộ, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, với những biểu hiện về sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, chạy theo danh lợi, tiền tài, địa vị, tham ô, tham nhũng, mư cầu lợi ích nhóm… Thực tế công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng những năm qua, đặc biệt là khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với những quy định về những điều đảng viên không được làm… đã cho thấy việc rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được triển khai thực hiện nghiêm túc ở Trung ương và địa phương.

Thông qua việc học tập, quán triệt, bồi dưỡng và tu dưỡng về mọi mặt, năng lực nhận thức, trình độ hiểu biết sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, sự kiên định mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Mỗi người trong mọi mặt công tác đã được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để có tư duy khoa học độc lập, năng lực tự định hướng và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó; đã nâng cao năng lực tự rèn luyện, tu dưỡng trong thực tiễn về phẩm chất đạo đức, nhân cách, phương pháp công tác, kỹ năng làm việc và lãnh đạo gắn liền với việc tôi luyện ý chí, tinh thần kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động, nhất là khả năng “tự đề kháng”, “tự miễn dịch” với những cám dỗ vật chất, những tiêu cực từ cơ chế kinh tế thị trường, với những thủ đoạn, âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch… Cùng với việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của Đảng, việc rèn luyện bản lĩnh chính trị thường xuyên, liên tục gắn với tu dưỡng đạo đức cách mạng, thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc của mỗi người, với công tác kiểm tra và giám sát nghiêm túc của mỗi cấp ủy sẽ khiến “phú quý không dụ dỗ được ta, nghèo khổ không lay động được ta, oai lực không dọa nạt được ta. Mà khó khăn gì chúng ta cũng vượt qua được, việc gì chúng ta cũng làm được”[7].

RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ ĐỂ PHÒNG VÀ CHỐNG SỰ SUY THOÁI

Bản lĩnh chính trị vững vàng là một phẩm chất quyết định sự sống còn và thành công của mỗi cán bộ, đảng viên và của Đảng, song đó là kết quả của một quá trình giáo dục, bồi dưỡng, học tập và rèn luyện thường xuyên, kiên trì, bền bỉ trong thực tiễn. Thực tế cho thấy, về cơ bản, đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện, trình độ, năng lực chuyên môn để làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, nhiều cán bộ, đảng viên với bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn “kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có tư duy đổi mới, có khả năng hoạch định đường lối, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện”[8] đã năng động, sáng tạo, đi đầu trong mọi lĩnh vực, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm với những công việc khó, mới trong xu thế toàn cầu hóa. Đó có thể là những điều chưa có trong sách vở nhưng đang xảy ra trong thực tiễn và khi đã nghĩ “là đúng” thì phải dấn thân để làm, quyết tâm làm để đưa cái đúng vào cuộc sống; đồng thời, lấy kết quả cuối cùng để chứng minh và bảo vệ mình, tổ chức mình.

Tuy nhiên, trước những tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, những khó khăn, phức tạp nảy sinh trong quá trình hội nhập, đặc biệt là với các thủ đoạn tinh vi và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động, đã có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; lập trường tư tưởng không vững vàng nên hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài về lý tưởng cách mạng của người cộng sản, giảm sút ý chí, niềm tin về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; mang nặng chủ nghĩa cá nhân vị kỷ: độc đoán, chuyên quyền, lạm dụng quyền lực, chạy bằng cấp, chạy quy hoạch, chạy chức, chạy quyền và nhất là  bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất nên đã vi phạm pháp luật, đã bị khai trừ khỏi đảng và vướng vòng lao lý, v.v..  

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ rõ về sự suy thoái nêu trên; trong đó nhấn mạnh: “Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao”...

 

Cùng với đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì thế mà hoài nghi, thiếu tin tưởng và nhất là không thiết tha với việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bộ phận cán bộ, đảng viên này đã không chủ động, tự giác, tích cực kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động mà đôi khi và thậm chí còn cổ súy, phụ họa “té nước theo mưa” cho một số quan điểm sai trái, lệch lạc,v.v.. Nguy hiểm hơn là trong thực tế, đã có “không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””[9].

V.I.Lênin đã từng chỉ rõ, các thế lực thù địch không thể đánh đổ được những người cộng sản, trừ chính những sai lầm của chính mình và “không một ai trên thế giới này có thể làm mất được uy tín của những người Mácxít cách mạng nếu họ không tự làm mất uy tín của họ”[10]. Điều đó có nghĩa là, việc rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ có vai trò quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức mà còn có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng và của công tác cán bộ, công tác đảng viên nói chung.

Vì thế, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, cần thấm nhuần và thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, mỗi cấp ủy không chỉ phải nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng của việc phải thường xuyên, liên tục rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên mà còn phải coi đó là yêu cầu vừa bức thiết vừa thường xuyên của công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Gắn việc rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị với việc phát huy tính tiền phong, gương mẫu, thống nhất giữa nói và làm của cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu nói riêng. Thông qua việc chú trọng “xây dựng và thực hiện tốt các quy định để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị”[11], từng bước đẩy lùi, ngăn chặn các nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng, góp phần nâng cao uy tín lãnh đạo của Đảng, năng lực và sức chiến đấu của Đảng nói chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng.

Hai là, mỗi cấp ủy cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn để quán triệt, thực hiện tốt hơn nữa các nghị quyết, quy định của Đảng về học tập lý luận chính trị; trong đó, tập trung thực hiện Quy định số 54-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý,v.v.. Theo đó, hệ thống các trường chính trị từ Trung ương đến địa phương cần tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị; trong đó, chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thiết thực, hiệu quả, phù hợp từng đối tượng, phù hợp điều kiện đặc thù của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ba là, việc đánh giá bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt nói riêng phải căn cứ vào đặc thù từng lĩnh vực, từng địa phương, cơ quan, đơn vị mà họ công tác. Do đó, cùng với việc đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp tiếp tục gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Quy định về nêu gương là việc các cấp ủy từ Trung ương đến địa phương phải xây dựng các tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên phù hợp bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng. Khi xem xét, đánh giá phải dựa vào tiêu chí, nội dung đăng ký thực hiện và kết quả công tác của mỗi người; thống nhất giữa đánh giá bản lĩnh chính trị với kết quả thực thi nhiệm vụ, gắn đánh giá đạo đức công vụ với đánh giá kết quả thực thi công vụ, đảm bảo hiệu quả thực sự trong đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm, khắc phục triệt để cách đánh giá cán bộ, đảng viên một cách chung chung, hình thức, dĩ hòa vi quý... Thông qua đó, tạo động lực để cán bộ, đảng viên phấn đấu vươn lên, rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định, kiên trì và năng động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bốn là, phát huy tính tích cực, tự giác trong rèn luyện bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, trong đó cán bộ cấp càng cao càng phải gương mẫu rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiêm khắc với bản thân mình. Đồng thời, cấp ủy các cấp chú trọng xây dựng cơ chế để mỗi người đều phải nỗ lực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Học lúc ra thực hành mới vững chắc, hăng hái, lúc gặp khó khăn mới kiên quyết, hy sinh để tu dưỡng đạo đức cách mạng: Có đạo đức cách mạng thì mới hy sinh tận tụy với cách mạng, mới lãnh đạo được quần chúng đưa cách mạng tới thắng lợi hoàn toàn. Học để tin tưởng: Tin tưởng vào Đoàn thể. Tin tưởng vào nhân dân. Tin tưởng vào tương lai của dân tộc. Tin tưởng vào tương lai của cách mạng”[12]. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện, môi trường, các phong trào thi đua, các cuộc vận động để cán bộ, đảng viên trải nghiệm, tự giác rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị. Qua đó, không chỉ giúp họ tự mình tu dưỡng, phấn đấu, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ cách mạng mà còn góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ.

Năm là, cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đội ngũ cán bộ của Đảng là việc thực hiện tốt quy trình, quy hoạch đội ngũ cán bộ và tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt được thử thách, rèn luyện bản lĩnh chính trị. Thực tế cho thấy, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên có điều kiện bộc lộ rõ khi được trải nghiệm trong môi trường thực tiễn nhiều thử thách, có độ phức tạp và nhạy cảm về chính trị, cho nên, cần thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ, đảng viên trong diện quy hoạch, nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, để đào tạo, bổ sung kiến thức lý luận và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho họ, nhất là trước các kỳ đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội của Đảng. Trong đó, chú trọng thực hiện “cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp, nhất là cán bộ trẻ” và “xây dựng kế hoạch cụ thể để luân chuyển, điều động giữ vị trí cấp trưởng, phù hợp với chức danh quy hoạch ở địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu, nơi triển khai mô hình mới để thử thách, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng, năng lực lãnh đạo toàn diện của cán bộ” theo đúng tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW khóa  XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Đặc biệt, chú ý những địa bàn, lĩnh vực trọng yếu, nhiều khó khăn, thử thách, nhạy cảm và phức tạp để thông qua đó, rèn luyện những cán bộ trẻ có triển vọng phát triển, được quy hoạch và dự kiến bổ nhiệm giữ trọng trách cao, để kịp thời sàng lọc, loại bỏ những cán bộ “đẹp hồ sơ” nhưng lập trường chính trị, phẩm chất chính trị và năng lực chính trị không tương xứng./.

TS. Văn Thị Thanh Mai

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Theo tuyengiao.vn

                                                                Duyệt đăng trên các Website của Quận

                                                                                 Ngày 15/01/2020

                                                                                 TRƯỞNG BAN

 

 

 

                                                                                Đặng Tấn Tuyên

 

(TG) - Thực tiễn những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh rằng: Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những thành tựu đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng chính là nhờ sự kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển bức thiết của cách mạng Việt Nam và phù hợp với quy luật phát triển của thời đại.

CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Trong những thập niên đầu của thế kỷ XX, hành trình bôn ba tìm đường cứu nước đã đưa Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, đến với con đường cứu nước đúng đắn khi được đọc tác phẩm “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I. Lênin và khẳng định: 1) “Hỡi đồng bào bị đọa đầy, đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”[1]; 2) “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”[2]; 3) Cách mệnh “trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”[3]; 4) “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt” và “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”[4]; 5) “Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng, muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng4) (công nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hi sinh, phải thống nhất. Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin”[5] và Người đã nỗ lực hoạt động, xúc tiến, chuẩn bị về mọi mặt cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam mùa xuân năm 1930.

Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng lãnh đạo đã cho thấy, trên nền tảng những nguyên lý lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và vận dụng sáng tạo, phù hợp điều kiện của Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra chủ trương, đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn để lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc cách mạng mùa Thu năm 1945, sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; trong sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trước Đại hội VII của Đảng, văn kiện các kỳ Đại hội và Điều lệ Đảng đều khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động”. Song từ quá trình nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của tiến trình cách mạng Việt Nam.

Tư tưởng của Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, không chỉ giải quyết vấn đề thuộc về tư duy lý luận mà cao hơn, đó là tư duy hành động, nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn cách mạng Việt Nam đòi hỏi. Tư tưởng của Người được hình thành, phát triển trên cơ sở kế thừa, chọn lọc những tư tưởng, giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam; tiếp thu, tiếp biến và vận dụng sáng tạo tinh hoa văn hóa nhân loại: văn hóa phương Đông, phương Tây mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác - Lênin. Cơ sở thế giới quan, phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác - Lênin mà hạt nhân lý luận là chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập dân tộc; đã nỗ lực xây dựng chế độ dân chủ cộng hòa, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, với một Đảng phụng sự và liêm chính, Chính phủ liêm kiết và sáng tạo, đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư… Cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người đã “để lại một dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại...; là biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”[6].

Vì thế, tại Đại hội VI (12/1986), Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: “Muốn đổi mới tư duy, Đảng ta phải nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, kế thừa di sản quý báu về tư tưởng và lý luận cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”[7]. Đến Đại hội VII (6/1991), Đảng bổ sung điểm mới: “Nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh”[8]; đồng thời, khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể của Việt Nam và tư tưởng của Người đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc ta. Đại hội thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991); trong đó, khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của dân tộc và nhân loại, nắm vững quy luật khách quan và thực tiễn đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị đúng đắn và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”[9]. Đây là bước phát triển lớn trong tư duy, nhận thức và hoạt động thực tiễn về nền tảng tư tưởng của Đảng; thể hiện rõ quan điểm nhất quán về mặt tư tưởng: cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một bộ phận cơ bản cấu thành hệ tư tưởng, thế giới quan, phương pháp luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng trong Cương lĩnh năm 91 không chỉ bảo đảm sự thống nhất nhận thức trong toàn Đảng mà còn thể hiện rõ ý chí kiên quyết đấu tranh đối với những những luận điệu sai trái, thù địch đi ngược lại tư tưởng cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cùng với thời gian, Đảng đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc giá trị to lớn, toàn diện cống hiến vô giá về lý luận, tư tưởng của Người được thực tiễn cách mạng Việt Nam và thế giới trong thế kỷ XX chứng thực và khẳng định tại Đại hội IX rằng: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”[10]. Tiếp đó, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) cũng khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động… Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là di sản tư tưởng và lý luận vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”[11].

Thực tiễn những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh rằng: Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những thành tựu đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng chính là nhờ sự kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển bức thiết của cách mạng Việt Nam và phù hợp với quy luật phát triển của thời đại.

ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, PHÒNG VÀ CHỐNG SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

Việt Nam đang đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến khó lường cùng những khó khăn, phức tạp trong đời sống xã hội, nhất là sự tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, mở cửa và hội nhập đã làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân phai nhạt lý tưởng xã hội chủ nghĩa, hoang mang, dao động, giảm sút niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội... Trong khi đó, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thế giới có thể đổi thay, nhưng hơn bao giờ hết, thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải: “Chú trọng xây dựng Đảng về chính trị. Kiên định[12] (là vững vàng, không dao động, thay đổi lập trường, ý chí trước mọi trở ngại) chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường luố đổi mới”[13] - coi đó là một nguyên tắc cơ bản để giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Cụ thể là, toàn Đảng nói chung, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải:

1) Chú trọng học tập, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để hiểu sâu sắc bản chất và tin tưởng vững chắc vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo; để mỗi người không chỉ nói, viết và làm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

2) Thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phòng và chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo lức, lối sống như phai nhạt mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, giảm sút niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào xu thế khách quan của lịch sử và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, chạy theo lối sống thực dụng, vị kỷ… Đồng thời, chủ động phòng, chống và đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa và chống phá Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước… bằng những việc làm cụ thể phù hợp chức năng, nhiệm vụ mình đảm nhiệm.

Tuy nhiên, trong thực tế, đã có “không ít cán bộ, đảng viên có những biểu hiện dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”[14] như văn kiện Đại hội XII của Đảng đã nhận định. Không chỉ có vậy, bộ phận suy thoái về tư tưởng chính trị đó đã thật sai lầm khi:

Một là, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và cho rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ phù hợp với thế kỷ XIX và những năm đầu thế kỷ XX chứ không phải là ở thế kỷ XXI - thời đại của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, của nền kinh tế tri thức; chủ nghĩa Mác - Lênin không phải là sản phẩm của Việt Nam mà du nhập từ phương Tây, nên không phù hợp với điều kiện Việt Nam; đòi sửa đổi Cương lĩnh của Đảng theo hướng đưa chủ nghĩa Mác - Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng mà chỉ giữ lại “học thuyết Hồ Chí Minh”, chỉ giữ lại mục tiêu độc lập dân tộc mà bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội... Đây là những nhận thức sai lầm của những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, thiếu tu dưỡng, rèn luyện về chính trị, tư tưởng, nên đã không thấy hoặc cố tình không thấy rằng, Hồ Chí Minh đã khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là cái “cẩm nang thần kỳ”, là “mặt trời chói lọi” soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Nhân thức sâu sắc rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin là một học thuyết mở, trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới và hội nhập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đổi mới về tư duy lý luận và nhận thức, đã ngày càng khẳng định sức sống, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin; tăng cường tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, khắc phục bệnh giáo điều, bảo thủ cũng như loại bỏ những nhận thức ấu trĩ, giáo điều, duy ý chí về chủ nghĩa Mác - Lênin, về chủ nghĩa xã hội,v.v.. để vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với điều kiện lịch sử của Việt Nam.

Hai là, xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh như: “Hồ Chí Minh du nhập những tư tưởng ngoại lai vào Việt Nam”; “Hồ Chí Minh đi trên cỗ xe Nho giáo đến với chủ nghĩa Mác - Lênin”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh là tư biện, lý thuyết, giáo điều”; tư tưởng Hồ Chí Minh là sự sao chép, máy móc chủ nghĩa Mác - Lênin, không phù hợp với thực tiễn hiện nay, bởi thế, cần từ bỏ nó để “kịp đi với con đường chung mà thế giới hiện nay đang đi” - con đường tư bản chủ nghĩa. Thậm chí, có người muốn tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin hoặc tìm mọi cách đả kích, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức cách mạng của Người để “hạ bệ thần tượng”; lung lạc những người nhẹ dạ, cả tin và phủ nhận những giá trị cơ bản, đúng đắn trong tư tưởng của Người, nhằm phá hoại và làm thay đổi nền tảng tư tưởng của Đảng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam… Những quan niệm sai lầm này cho thấy sự thiển cận của những người không hiểu và cố tình không hiểu rằng, chỉ khi tìm thấy và lựa chọn chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh mới tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, phù hợp xu thế thời đại, để lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát triển phồn vinh. Hệ thống quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về mục tiêu, con đường, phương pháp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội mới ở Việt Nam là cơ sở cho đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 90 xây dựng và phát triển.

Ba là, đề cao “cực đoan” tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng ở Việt Nam chỉ cần tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ mà không cần chủ nghĩa Mác - Lênin, thậm chí coi tư tưởng Hồ Chí Minh chính là chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam. Đây là quan điểm sai trái, bởi, thực tế lịch sử đã chứng minh, Hồ Chí Minh là người lựa chọn, tiếp thu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, song điều đó không có nghĩa cách mạng Việt Nam chỉ cần tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ… Loại ý kiến đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh này thực chất là xuyên tạc và nhằm hạ thấp sự cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam và thế giới, hạ thấp tư tưởng của Người, bởi chỉnh thể làm nên hệ tư tưởng của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chứ không phải chỉ duy nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bốn là, “hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, “lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, “phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” chỉ ra. Những người dao động về nền tảng tư tưởng, ý thức hệ của Đảng này không hiểu được rằng: “Có học tập lý luận Mác - Lênin mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị, mới làm được tốt công tác Đảng giao phó cho mình”[15], nhất là “học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình; là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta. Học để mà làm. Lý luận đi đôi với thực tiễn”[16]. Những biểu hiện suy thoái này có thể dẫn đến sự phản bội lại mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, xa rời nền tảng tư tưởng của Đảng, do đó cần phải được nhận thức, cảnh giác sâu sắc trong toàn Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng.

 

Vì vậy, để kiên định và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là một nhiệm vụ trọng yếu để giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, toàn Đảng cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, trong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh đều phải kiên định, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với bối cảnh mới của tình hình thế giới và trong nước theo Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; coi đó “là nội dung quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng về mặt tư tưởng, vừa có vai trò nền tảng, vừa có vị trí then chốt trong tình hình hiện nay” gắn với Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 để triển khai nghiên cứu lý luận” gắn và Quy định số 285-QĐ/TW ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan Đảng, nhà nước; tạo môi trường khuyến khích sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị và tôn trọng, tiếp thu và sử dụng kết quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Tăng cường và đổi mới việc nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, để không chỉ nhận thức sâu sắc mà quan trọng hơn là bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, gắn với tổng kết thực tiễn và vận dụng vào thực tiễn, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Thứ hai, chú trọng công tác tư tưởng, gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; triển khai toàn diện, sâu rộng Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam; trước hết, trong xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị… Đồng thời, tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong Đảng và trong xã hội. Trong đó, việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về giá trị, những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với Việt Nam và xu thế thời đại; việc phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí, truyền thông, kết hợp chặt chẽ với tuyên truyền miệng và các kênh thông tin khác gắn với nâng cao tính thuyết phục, tính chiến đấu và tính hấp dẫn của công tác tư tưởng trên báo chí, xuất bản, internet và mạng xã hội có vai trò quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị về chương trình, giáo trình, nội dung và phương pháp giảng dạy trong hệ thống các trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và hệ thống giáo dục quốc dân. Trong đó, xây dựng các chương trình, nội dung đào tạo lý luận chính trị phù hợp với đối tượng và cấp học, có tính liên thông để khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp, chưa bám sát thực tiễn gắn với việc nâng cao tính hấp dẫn trong dạy và học các bộ môn lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. Đồng thời, chú trọng giáo dục lý luận chính trị cho thế hệ trẻ, “góp phần làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội; bảo đảm thế hệ trẻ Việt Nam luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng và với chế độ”.

Thứ tư, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đấu tranh phản bác có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, với các hình thức đa dạng, phong phú để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Tăng cường thực hiện cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị; chủ động xây dựng kế hoạch, luận cứ đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc và tạo sự thống nhất trong phối hợp giữa các cơ quan, ngành có liên quan trên cả ba lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa và văn học - nghệ thuật. Trong đó, các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương tiếp tục xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sát hợp thực tế về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng và chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”; phòng và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Thông qua đó, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết phải học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện và kiên quyết phòng, chống và ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ rõ và vạch trần thủ đoạn thổi phồng những sơ hở, yếu kém trong công tác lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã hội của các thế lực thù địch, phản động nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân để tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Thứ tư, xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có trình độ chuyên môn chuyên sâu, có năng lực nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn từ cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ thuộc tất cả các chuyên ngành: triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa cộng sản khoa học; tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng; xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; chính trị học và một số bộ môn khác nghiên cứu chuyên sâu về đường lối, chủ trương, chiến lược của Đảng. Trong đó, chú trọng đào tạo đội ngũ chuyên gia đầu ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy sáng tạo và trình độ lý luận cao, am hiểu tình hình thế giới và trong nước, có năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn; gắn lý luận với thực tiễn, nghiên cứu và tổng kết thực tiễn tốt để không chỉ chứng minh tính đúng đắn, khoa học của chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ năm, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để có đủ năng lực nghiên cứu một cách toàn diện, sâu sắc và có hệ thống những di sản tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao về nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy… Thông qua đó, giúp mỗi người không chỉ hiểu đúng, sâu sắc và tin tưởng vững chắc vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng vào quá trình công tác và thực tiễn cuộc sống để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó mà còn góp phần trong tuyên truyền và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh với các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch, cơ hội để thống nhất cao về ý chí, hành động, siết chặt đội ngũ, bảo vệ và giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng./.

TS. Văn Thị Thanh Mai

TS. Đinh Quang Thành

Theo tuyengiao.vn

                                                                Duyệt đăng trên các Website của Quận

                                                                                 Ngày 15/01/2020

                                                                                 TRƯỞNG BAN

 

 

 

                                                                                Đặng Tấn Tuyên

 

THƯ NGỎ

10 01 2020 Viết bởi

Vào thời điểm cuối năm, tình hình hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội diễn ra phức tạp. Các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật, trộm cắp, cố ý gây thương tích, cờ bạc, mại dâm, ma túy, mê tín dị đoan sẽ gia tăng hoạt động; tình trạng cháy nổ, đốt pháo trái phép, gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra.

Nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020, để Nhân dân đón xuân vui tươi an toàn, Công an quận Tân Bình đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các hộ gia đình và mỗi người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác. Tích cực và chủ động thực hiện tốt các nội dung sau:

- Cảnh giác các trường hợp gọi điện thoại giả danh cơ quan thực thi pháp luật, người thân ở nước ngoài... yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tri ân khách hàng, trúng thưởng, khuyến mãi qua mạng xã hội (zalo, facebook..); không tham gia vay tiền các tổ chức tín dụng đen, cho vay nặng lãi, vay không cần thế chấp theo lời quảng cáo trên các tờ rơi phát tán nơi công cộng.

- Mỗi hộ gia đình cần chú ý quản lý nhà cửa, sửa chữa, thay thế khoen cửa thật chắc chắn, khuyến khích lắp đặt hệ thống camera an ninh, hệ thống báo chống trộm, khi vắng nhà cần phải nhờ người trông nom. Tài sản có giá trị lớn không cất giữ tại nhà mà nên cất giữ tại két sắt ngân hàng. Xe gắn máy cần lắp đặt thiết bị chống trộm, định vị, các loại khóa an toàn và phải có người trông giữ. Hạn chế đi xe máy một mình qua đoạn đường vắng, tối.

- Cần cảnh giác, bảo vệ tài sản cá nhân, phòng ngừa các đối tượng cướp giật tài sản khi lưu thông bằng xe máy (dây chuyền vàng, điện thoại, túi xách,…). Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi sử dụng rượu, bia. Không tham gia hưởng ứng các tệ nạn xã hội (cờ bạc, mại dâm, ma túy,…), các hoạt động mê tín dị đoan. Kịp thời tố giác hành vi mua bán, sản xuất, vận chuyển, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo…

- Thực hiện tốt các mặt công tác phòng cháy, chữa cháy, thận trọng trong sử dụng điện, bếp lửa, thắp nhang trong thờ cúng... có ý thức giữ vệ sinh chung, bảo vệ môi trường. Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong dịp Tết cần tăng cường công tác bảo vệ và có phương án xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

- Phát huy vai trò trách nhiệm của công dân và tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, truy bắt các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Khi phát hiện tình hình, đối tượng nghi vấn về an ninh, trật tự cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Công an quận Tân Bình qua số điện thoại (028).3844.4996; Đội Hình sự (028).3844.4993.

Chúc cán bộ và nhân dân hưởng một mùa xuân vui tươi, an lành và hạnh phúc.

                                                        CÔNG AN QUẬN TÂN BÌNH

Như bài trước Cờ đỏ Tp.Hồ Chí Minh đã phân tích, các đối tượng xấu có chút quyền lợi liên quan đến khu đất “vườn rau phường 6, Tân Bình” hiện nay đang ra sức sử dụng nhiều thủ đoạn để bắt chính quyền Thành phố thỏa mãn các yêu sách phi lý của mình. Âm mưu của các đối tượng này là lợi dụng câu chuyện đất đai đang có khiếu kiện ở một vài nơi trên cả nước để khuấy động, làm bất ổn tình hình đất nước trước các con mắt bên ngoài để tạo ra “điểm nóng” về chính trị - xã hội trước thềm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong vụ việc “vườn rau phường 6, Tân Bình”, chúng đang triệt để sử dụng yếu tố tôn giáo để xuyên tạc, phá hoại các chủ trương chính sách của Nhà nước và Thành phố, nhất là chính sách đất đai. Vậy những thủ đoạn lợi dụng tôn giáo đó đã được thực hiện như thế nào?

image002
image006
image004
image010
image008

1. Lợi dụng nguồn gốc tôn giáo của khu đất để kích động.

Họ triệt để lợi dụng nguồn gốc xa xưa của khu đất vốn đã từng được Hội truyền giáo Công giáo, Hội thừa sai Paris Sơn Tây sử dụng, Hội đồng Quản trị Công giáo địa phận Sài Gòn đứng bộ vào năm 1939 để lập luận rằng đây là “đất của công giáo cấp cho giáo dân trồng rau”, “Sau này Hội thừa sai Paris giao lại đất cho Tòa Giám mục Sài Gòn, còn Tổng Nha viễn thông của Pháp xin mượn 12.000m2 trên khoảng đất 60.000m2 để làm đài ăng-ten”. Mục đích của lập luận này nhằm lằm nóng lên vấn đề tôn giáo có khiếu kiện đất đai với nhà nước ở một vài khu vực trên đất nước (Vụ Nhà Chung – Hà Nội, Đan viện Thiên An – Huế, giáo xứ Cồn Dầu – Đà Nẵng, chùa Liên Trì- Q2…). Họ sử dụng những tài liệu không hề có yếu tố xác thực để khẳng định cái gọi là quyền sở hữu “hợp pháp và lâu dài” của người dân khu vườn rau này “từ năm 1954”.. và đòi nhà nước “cấp sổ đỏ” cho các lô đất của mình.

Tuy nhiên, theo bản kết luận năm 2008 của các cơ quan chức năng của Thành phố và Trung ương, khu đất vườn rau phường 6 trước đây do Quốc gia Việt Nam và Hội đồng Quản trị Công giáo địa phận Sài Gòn đứng bộ. Trước năm 1975, toàn bộ khu đất lớn đó được Nha Giám đốc Viễn thông quốc ngoại chế độ cũ quản lý, sử dụng. Trong số đó có hơn 4 ha được làm bãi ăngten cho đài phát tín, đối với 2,7 ha còn lại thì vào năm 1955 trạm phát tín chấp thuận cho một số người dân canh tác dưới cột ăngten vào ban ngày. Sau năm 1975, Trung tâm Viễn thông 1 - Tổng cục Bưu điện đến tiếp quản khu đất và tiếp tục quản lý, sử dụng để làm Đài phát tín Chí Hòa. Tiếp nữa, Ban Quản lý ruộng đất TP, UBND TP.HCM lần lượt ban hành nhiều văn bản giao đất cho một số cơ quan và UBND quận Tân Bình để thực hiện nhiều dự án. Hiện tại, theo quyết định được UBND TP.HCM ban hành vào tháng 8-2013, UBND quận Tân Bình có nhiệm vụ hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư dự án công trình công cộng (xây dựng cụm trường học công lập theo tiêu chuẩn quốc gia…) trên diện tích đất 49.320 m2

Như vậy, rõ ràng không hề có cơ sở pháp lý nào công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của các hộ dân khiếu kiện. Do đó, việc Hội đồng hỗ trợ của dự án đầu tư xây dựng cụm trường học công lập đạt chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng phường 6 (quận Tân Bình, TP.HCM)  công bố áp dụng đơn giá 7.055.000 đồng/m2 để tính hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng đất tại khu đất công trình công cộng phường 6 sẽ là đơn giá cao nhất và không có thay đổi gì sau này đối với các hộ dân. Việc một số người gọi khu đất này là “vườn rau Lộc Hưng” cũng là nhằm gán ghép yếu tố tôn giáo cho khu đất mặc dù giáo xứ Lộc Hưng cạnh đó không hề dính dáng gì tới khu đất này. Âm mưu của các đối tượng xấu trong việc này là cố tình gán ghép nguồn gốc tôn giáo trước đây của khu đất và triệt để sử dụng nó làm con bài đấu tranh với chính quyền, lấy yếu tố tôn giáo để tiếp tục kích động sự mâu thuẫn, đấu tranh của một số giáo dân cực đoan với cơ quan chức năng của địa phương và Thành phố, qua đó tạo điểm nóng đất đai trong khu vực.

 2. Sự can thiệp của một số linh mục cực đoan.

Chiêu trò nguy hiểm của một số đối tượng xấu trong khu đất là kêu gọi, vận động cái gọi là “hiệp thông” với giáo dân trong khu đất, cho rằng chính quyền “có sự bách hại, đàn áp tôn giáo”, qua đó tạo luồng thông tin xấu, liên tục đến với các khu vực có điểm nóng đất đai về tôn giáo ở cả nước. Từ những kêu gọi này, nhiều nhân vật là chức sắc tôn giáo có thái độ cực đoan đối với nhà nước như các giám mục Ngô Quang Kiệt, Nguyễn Thái Hợp, Hoàng Đức Oanh, Nguyễn Đức Hợp; các linh mục Nguyễn Duy Tân, Đinh Hữu Thoại, Nguyễn Ngọc Nam Phong, Lê Ngọc Thanh… đã có những tuyên bố rất sai trái, xuyên tạc bản chất vấn đề của vụ việc. Thậm chí các vị này nhanh chóng nắm bắt tình tình, cử người xuống 'trợ giúp' như hành vi của linh mục Nguyễn Duy Tân 'tiên phong' chửi bới, thách thức và chống lại lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế hay chỉ đạo việc hướng lái dư luận trong nước và quốc tế (ngày 14/1/2019), Giám mục Nguyễn Thái Hợp thân chinh đến “vườn rau Lộc Hưng” với lý do “đến thăm” theo đó cũng không quên “la làng” trên báo chí nước ngoài cho rằng chính quyền “cản trở việc đến thăm”. Nhìn Giám mục Nguyễn Thái Hợp xuất hiện ở vườn rau Lộc Hưng cùng với nhiều thân cận khác mà ông vẫn còn vu cáo được rằng 'chính quyền gây khó' và “chỉ đạo” giáo dân không nhận tiền hỗ trợ, thực hiện nhiều hành vi khiêu khích với lực lượng chức năng đang quản lý khu đất. Lợi dụng vỏ bọc tôn giáo, các nhân vật này đã cố tình có các lời nói và hành vi gây chia rẽ và chống lại chính quyền.

Phải chăng với các lời nói và hành vi như vậy, các linh mục, giám mục đang thực hiện đúng với đường hướng của Giáo hội Công giáo Việt Nam mà trong Huấn từ và Sứ điệp của Giáo hoàng Benedict XVI gửi Giáo hội Công giáo Việt Nam? Xin được nhắc lại, trong Huấn từ của Giáo hoàng Benedict XVI có đoạn viết: “Bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em giáo dân phải chứng tỏ rằng là người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”; phải chăng các vị ấy  đang hướng giáo dân đến cuộc sống tốt đẹp, an lành, kính chúa, yêu nước và làm đúng tinh thần của Thư Chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhấn mạnh “Xây dựng một nếp sống, một lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc”... Nếu Chúa thực sự 'linh thiêng' chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho những hành vi kích động, thêm dầu vào lửa của các linh mục cực đoan trên đối với giáo dân của mình!.

3. Lợi dụng các biểu tượng tôn giáo để tạo áp lực, chống đối  

Trong suốt khoảng thời gian sau khi Thành phố thực hiện cưỡng chế đối với khu đất, nhất là thời gian gần đây, những nhân vật chống đối khu đất “vườn rau phường 6, Tân Bình” luôn luôn sử dụng triệt để các biểu tượng, vật phẩm tôn giáo để làm bình phong cho các hành vi chống chính quyền, như việc tổ chức cầu nguyện tại khu vực đền Mông Triệu bên trong khu đất, trong đó có lồng ghép nhiều nội dung chống đối chính quyền. Các đối tượng xấu thường tập hợp lực lượng là giáo dân để tổ chức các hành vi phản đối chính quyền tại khu đất theo các cấp độ rõ ràng như tập hợp, căng băng rôn phản đối tại khu đất và ở trụ sở UBND phường 6, kết hợp với nhóm 17 luật sư như Trần Vũ Hải, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, Trịnh Vĩnh Phúc, Trần Hồng Phong… để đưa ra những “thông cáo báo chí” (đến nay là 08 bản) có nội dung sai bản chất sự việc. Tất cả các hành vi  này đều được đăng, phát trực tiếp để tuyên truyền trên các biểu tượng truyền thông tôn giáo là các website, fanpage lợi dụng danh nghĩa tôn giáo chống lại chính quyền như trang “Vườn rau Lộc Hưng” “Tin mừng cho người nghèo”, “Nhà thờ Thái Hà”, “Thanh Niên Công giáo”… và các trang thông tin xấu độc khác cùng với một số báo chí nước ngoài chuyên nói xấu tình hình đất nước như BBC, VOA, RFA; đặc biệt lợi dụng các dịp lễ trọng của tôn giáo để tổ chức hoạt động phản đối như vụ việc đặt hang đá mừng lễ Giáng sinh trái pháp luật tại khu đất ngày 8/12/2019 vừa qua rồi nhân cơ hội đó trắng trợn vu cáo là “nhà cầm quyền đàn áp tôn giáo”, “nhà cầm quyền xúc phạm tượng Thánh”, “nhà cầm quyền đập nát tượng Đức mẹ Maria và Thánh cả Giuse”… khiến sự việc trở nên rất nóng ở trên địa bàn và trên không gian mạng.Cấp độ cao hơn, các đối tượng này còn tập hợp giáo dân kéo đến các cơ quan chức năng của quận Tân Bình để đòi “thả người” đối với những trường hợp vi phạm pháp luật quả tang đang bị tạm giữ và có các biểu hiện sử dụng công cụ bạo lực để chống đối.

Có thể thấy rõ ràng, đang có một âm mưu kích động một cách có bài bản từ các thế lực thù địch, phản động đội lốt dân chủ hòng biến vụ cưỡng chế giải phóng mặt bằng này thành điểm nóng về “tranh chấp đất đai” của tôn giáo, khoét sâu mâu thuẫn giữa một số giáo dân với chính quyền, biến khu đất “Vườn rau phường 6, Tân Bình” thành điểm nóng kiểu Đồng Tâm, Tiên Lãng.

Cần phải khẳng định việc tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, hết sức chăm lo đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc là quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Tại Đại hội XII của Đảng, một lần nữa, vấn đề này được khẳng định: “Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo. Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc hoặc những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định của pháp luật”.

Trong vụ việc “Vườn rau phường 6, Tân Bình”, các cơ quan chức năng của quận cũng như Thành phố đã nghiêm túc thực hiện đúng các chủ trương, chính sách về tôn giáo, hoàn toàn không có cái gọi là vi phạm tự do tôn giáo, xúc phạm tượng thánh hay phân biệt đối xử đối với người có đạo. Thậm chí, trong thời gian qua chính quyền quận Tân Bình đã chủ động hỗ trợ cho giáo họ Mông Triệu được làm hang đá trong khu vực đền Mông Triệu nằm phía trong khu đất và tiếp tục có nhiều hỗ trợ khác để bà con giáo dân trong Quận được hưởng mùa Giáng sinh an lành. Trong thời gian tới, Quận Tân Bình sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến khu đất chấp hành các chính sách hỗ trợ của Quận; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp lợi dụng đức tin, núp bóng tôn giáo để gây rối, làm mất ổn định an ninh chính trị trong khu vực; tăng cường tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến khu đất trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội của địa phương cũng như trên toàn thành phố, trong đó nhấn mạnh về chủ trương chính sách của Nhà nước ta về tôn giáo được nghiêp túc tuân thủ. Kiên quyết đập tan âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để kích động, gây rối và xuyên tạc của các đối tượng xấu và thế lực thù địch!.

Minh Nghi

Theo Cờ đỏ Thành phố Hồ Chí Minh

Chúng ta ai cũng biết rằng mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào và mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo theo Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, việc tổ chức hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng phải bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tiết kiệm, bảo vệ môi trường (quy định tại Khoản 2, Điều 10, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016).

image002
image006
image004
image010
image008

Trong tháng 11 năm 2019, chính quyền địa phương Phường 6, quận Tân Bình đã tạo điều kiện cho giáo họ Mông Triệu làm xong hang đá trong khuôn viên đài Mông Triệu tại khu vực đất công trình công cộng phường 6, quận Tân Bình, nơi đã được chính quyền địa phương tiến hành giải tỏa, cưỡng chế các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng trên đất nhà nước từ đầu năm 2019 để xây dựng khu trường học đạt chuẩn quốc gia do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình làm chủ đầu tư (gồm 01 dự án hạ tầng kỹ thuật - công viên cây xanh - thể dục thể thao và 03 dự án trường).

Biết là như vậy, nhưng sáng ngày 08/12/2019, một nhóm người đã có hành động lợi dụng danh nghĩa tôn giáo, lợi dụng việc dựng hang đá thể hiện lòng kính chúa nhân dịp giáng sinh để tái chiếm dụng đất trái pháp luật. Nhóm người trên tự ý dựng cái gọi là hang đá ngoài khuôn viên đài Mông Triệu gây mất an ninh trật tự tại khu đất công trình công cộng, một số đối tượng còn kích động mỗi hộ gia đình người dân tại khu vực này làm 1 hang đá rồi cùng mang ra để ở khu đất, lực lượng chức năng quận đã xử lý, thu giữ toàn bộ đồ đạc, lập lại trật tự tại khu đất.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội, nhiều đối tượng đã dựa trên thông tin sai lệch để đánh giá không khách quan về tự do tôn giáo ở Việt Nam, tạo diễn đàn để các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí xuyên tạc, vu khống Việt Nam.

Vậy nên, không có lý do gì để chúng ta lại làm cho hình ảnh đất nước bị tổn thương, tình hình xã hội thêm phức tạp chỉ vì những lời dụ dỗ, kích động bởi những kẻ quá khích, bất mãn, những phần tử cơ hội chính trị, phản động. Trước những thông tin hoài nghi, trước những lời tuyên truyền mị dân của các phần tử xấu, người dân cần hết sức bình tĩnh, tỉnh táo nhận diện đâu là đúng - sai, phải - trái, chính - tà, thật - giả, thiện - ác để không bị mắc mưu, “sập bẫy”. Hãy biết nâng niu những giá trị hòa bình mà chúng ta đang có, hãy hết sức bình tĩnh, không để các thế lực phản động, cơ hội chính trị, những đối tượng xấu kêu gọi, lôi kéo, kích động xuống đường, tuần hành, biểu tình trái pháp luật.

 

Điều 5, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 quy định các hành vi bị nghiêm cấm gồm:

1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo:

a) Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường;

b) Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;

c) Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân;

d) Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

5. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.

Thời gian vừa qua, trên các trang mạng xã hội có nội dung thông tin xấu độc liên tục đăng tải, tuyên truyền, phát trực tiếp về các hành vi gây rối trật tự công cộng, tụ tập trái phép của một số đối tượng trên khu đất công cộng vườn rau Phường 6, Tân Bình cản trở, chống đối người thi hành công vụ, căng băng rôn, biểu ngữ gây mất trật tự khi lực lượng chức năng quận Tân Bình thực hiện ra quân tham gia vệ sinh đường phố và địa bàn dân cư, chung tay bảo vệ môi trường trong khu đất ngày 3/12/2019.

Đặc biệt, sáng ngày 8/12/2019, một nhóm người đã có hành động lợi dụng danh nghĩa tôn giáo, lợi dụng việc dựng hang đá thể hiện lòng kính chúa nhân dịp giáng sinh để với âm mưu là để tái chiếm dụng đất trái pháp luật. Nhóm người trên tự ý dựng cái gọi là hang đá ngoài khuôn viên đài Mông Triệu gây mất an ninh trật tự tại khu đất công trình công cộng, một số đối tượng còn kích động mỗi hộ gia đình người dân tại khu vực này làm 1 hang đá rồi cùng mang ra để ở khu đất. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng của quận Tân Bình đã kiên quyết xử lý, thu giữ toàn bộ đồ đạc, lập lại trật tự tại khu đất. Lợi dụng sự việc này, các đối tượng xấu đã mang danh nghĩa tôn giáo như Cao Hà Chánh, Cao Hà Trực, Cao Thị Thu, Phạm Trung Hiếu, Phạm Duy Quang, Thạch Thị Sa Mít…đã cầm đầu kích động người dân khu vực tụ tập trái phép, lu loa lên trên nhiều trang mạng xã hội, nhất là trang “vườn rau Lộc Hưng”, “Tin mừng cho người nghèo”.. rằng Nhà nước và chính quyền quận Tân Bình vi phạm tự do tôn giáo, là “xâm phạm đến đức tin của người dân VRLH”, “Nhà cầm quyền phường 6 Quận Tân Bình đã có hành vi bỉ ổi là đàn áp và bắt người dân VRLH chúng tôi”, vu cáo “Cán bộ phường 6, quận Tân Bình Tp.HCM đập tượng Thánh, phá hang đá, cướp đồ và bắt người. Vào khoảng 16h, các cán bộ phường 6 đã bắt 10 người dân Vườn Rau Lộc Hưng”, ”thậm chí trên nhiều trang mạng còn xuất hiện các lời kêu gọi “đứng lên, kéo về hiệp thông với bà con VRLH”, “lật đổ nhà cầm quyền”….

image006
image008
image004

Có thể thấy, những hành vi của các đối tượng trên là rất thâm hiểm và manh động khu lợi dụng tôn giáo để liên tiếp vi phạm pháp luật, đưa thông tin xuyên tạc sai lệch để các nước ngoài đánh giá không khách quan về tự do tôn giáo ở Việt Nam, tạo diễn đàn để các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí xuyên tạc, vu khống Việt Nam. Nguy hiểm hơn, các đối tượng này còn có hành vi kích động người dân xuống đường nhằm chống đối các chủ trương, chính sách của Thành phố trong vụ việc vườn rau P6.

Các yêu sách và luận điểm của các đối tượng này trong vụ việc phi lý đến mức khó tin “đòi được cấp sổ đỏ”, “được tiếp tục canh tác trên khu đất vườn rau”, cho khu đất này Nhà nước không có quyền sử dụng vì “là đất của giáo hội”… Tất cả những luận điểm trên đều cho thấy những đối tượng gây rối trong vụ việc và tuyên truyền sai sự thật như trên đều không hiểu, hoặc cố tình không hiểu các quy định của Nhà nước ta về quyền sở hữu, sử dụng và quản lý đất đai, cũng như chủ trương chung của Thành phố trong việc biến khu đất vốn trước đây đầy rẫy phức tạp, tệ nạn này thành công trình phục vụ lợi ích nhân dân khu vực.

Thực tế, trong tháng 11 năm 2019, chính quyền địa phương Phường 6, quận Tân Bình đã tạo điều kiện cho giáo họ Mông Triệu làm xong hang đá trong khuôn viên đài Mông Triệu tại khu vực đất công trình công cộng phường 6, quận Tân Bình, nơi đã được chính quyền địa phương tiến hành giải tỏa, cưỡng chế các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng trên đất nhà nước từ đầu năm 2019 để xây dựng khu trường học đạt chuẩn quốc gia do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình làm chủ đầu tư. Do vậy, không thể lấy lí do “xây hang đá mừng lễ Giáng sinh” ra để hạ đặt bừa bãi trên khu đất đã cưỡng chế giải tỏa rồi nhân cơ hội đó để xây cất các công trình vi phạm khác, tạo sự bất ổn trong khu vực. Hoàn toàn không có cái gọi là “Cán bộ phường 6, quận Tân Bình Tp.HCM đập tượng Thánh, phá hang đá, cướp đồ và bắt người”.

Xin nhắc lại quan điểm chính thức của Nhà nước ta đối với vụ việc: Khu đất này hoàn toàn không phải là đất “công giáo”, người dân trồng rau khu vực này không được cấp quyền sử dụng đất bởi khu đất đã được xác lập quyền sử dụng cho Bưu điện Thành phố từ năm 1991 theo Quyết định số 07/QĐ-ĐĐ. (Việc một số người gọi khu vực này là “vườn rau Lộc Hưng” chỉ là cách gọi tắt vì Lộc Hưng là tên của giáo xứ cạnh đó không có quan hệ gì tới vườn rau, cũng như nhiều người gọi quen khu này là “vườn rau Tân Bình”, hay “vườn Đà Lạt”…). Ủy ban nhân dân quận Tân Bình khẳng định ĐƠN GIÁ HỖ TRỢ đất trực canh tại khu đất công cộng phường 6 là 7.055.000 đồng/m2, đây là giá hỗ trợ cao nhất và sẽ không thay đổi hoặc điều chỉnh đơn giá hỗ trợ.

Bên cạnh đó, toàn bộ khu đất công này sẽ được Ủy ban nhân dân quận tiến hành xây dựng khu trường học công lập đạt chuẩn quốc gia do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình làm chủ đầu tư (gồm 3 bậc học: 20 lớp Mầm non, 30 lớp Tiểu học và 45 lớp Trung học cơ sở) trên khu đất công trình công cộng có diện tích 49.320 m2 tọa lạc tại Phường 6, quận Tân Bình là một trong những công trình trọng điểm của quận. Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp quận Tân Bình mở rộng và phát triển mạng lưới giáo dục theo hướng hiện đại, đáp ứng được nhu cầu học tập của con, cháu Nhân dân Phường 6 và một số phường lân cận, dự án được ngành giáo dục và Nhân dân đồng tình ủng hộ. Hiện nay, dự án đang được các cơ quan chức năng tập trung hoàn tất các thủ tục để triển khai thực hiện.

Pháp luật của Nhà nước ta khẳng định: mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào và mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo theo Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, việc tổ chức hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng phải bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tiết kiệm, bảo vệ môi trường (quy định tại Khoản 2, Điều 10, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016).

Do đó, cần hết sức cảnh giác với những âm mưu lợi dụng tôn giáo, lợi dụng khiếu kiện gây bất ổn tình hình, nhất là trong thời điểm cuối năm 2019 và năm 2020 – năm có nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước. Cần mạnh tay và quyết liệt xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng tôn giáo để xâm phạm lơi ích của đất nước, xâm phạm sự bình yên của người dân. Người dân chúng ta cần đề cao cảnh giá trước phần tử xấu, hết sức bình tĩnh, tỉnh táo nhận diện để không bị mắc mưu kẻ xấu. Hãy biết nâng niu những giá trị hòa bình mà chúng ta đang có, hãy hết sức bình tĩnh, không để các thế lực phản động, cơ hội chính trị, những đối tượng xấu kêu gọi, lôi kéo, kích động xuống đường, tuần hành, biểu tình trái pháp luật.

Minh Nghị

 

Một vụ kỷ luật vừa được thi hành đối với một đảng viên tuy không giữ vị trí lãnh đạo nhưng lại được sự quan tâm của dư luận. Đó là trường hợp của đại úy Lê Thị Hiền bị Đảng ủy Công an quận Đống Đa (Hà Nội) thi hành hình thức kỷ luật là khai trừ ra khỏi Đảng do có hành vi không đúng mực tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 8-2019. Đồng thời, nữ sĩ quan công an này cũng bị đề nghị giáng cấp từ đại úy xuống trung úy. Một vụ việc xét về hình thức và tính chất riêng lẻ thì không phải quá nghiêm trọng (do không gây hậu quả cụ thể, chỉ thể hiện trong phạm vi cá nhân và sau đó đã được ngăn chặn kịp thời).

image002
image004

Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ thái độ, hành vi của một cán bộ, đảng viên đối với người khác (dù là người dân hay bất kỳ người nào khác) và mức độ tác động, ảnh hưởng về mặt xã hội của sai phạm đó thì rõ ràng đây là một hành vi sai trái đáng kể và để lại hậu quả nghiêm trọng. Mọi người có thể nhìn vào cách ứng xử của một chiến sĩ công an, một đảng viên mà liên hệ đến cách mà người đó có thể ứng xử trong các trường hợp khác, nhất là với người dân. Thậm chí, có người còn “nâng quan điểm” về tư cách, bản chất của một đảng viên, một chiến sĩ công an trong chế độ này, dù rằng sự việc đó hoàn toàn riêng lẻ và cá biệt. Do đó, việc xử lý kỷ luật là cần thiết, vừa thể hiện tính nghiêm minh của kỷ luật đảng, vừa tạo sự răn đe cần thiết đối với các cá nhân khác, đồng thời góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân.

Kỷ luật có thể coi là một biểu hiện nổi bật của Đảng ta trong những năm gần đây. Từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 1 Ủy viên Bộ Chính trị và 4 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, 14 vị nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 1 vị nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, 5 bộ trưởng và nguyên bộ trưởng, 2 bí thư tỉnh ủy, 5 nguyên bí thư tỉnh ủy và 17 tướng lĩnh, trong đó, một số cán bộ đã bị xử lý hình sự. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã kỷ luật 7 tổ chức đảng, gồm Ban Cán sự đảng Bộ Công thương, Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải, Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Một điểm đáng chú ý là ngay trong lực lượng vũ trang, các đơn vị vốn thường có tính kỷ luật cao, cũng đã có nhiều trường hợp bị xử lý. Từ tháng 11-2016 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã phát hiện 36 đảng viên và 31 tổ chức đảng có vi phạm; phải thi hành xử lý kỷ luật 17 đảng viên và 4 tổ chức đảng. Thường vụ Quân ủy Trung ương, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 708 đảng viên và 41 tổ chức đảng. Trong đó, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 3 tổ chức đảng và 12 đảng viên; xem xét, thông qua kỷ luật quân đội 58 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Đó là chưa kể các trường hợp sĩ quan quân đội bị xử lý theo thẩm quyền của các cấp cao hơn.

Hay ở ngành công an, đã có nhiều sĩ quan cấp cao, có người từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, đã nhận kỷ luật đảng, đồng thời bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đó là điều trước đây chưa từng có.

Mọi người gần như đều thống nhất rằng, trong bất kỳ cơ quan, tổ chức nào, có kỷ luật thì mới tạo nên sức mạnh. Ở một đảng cầm quyền như Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ luật thậm chí còn là vấn đề sống còn, bởi nếu buông lỏng kỷ luật, cán bộ, đảng viên bị thoái hóa, biến chất, không còn đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, để cho các phần tử cơ hội, hư hỏng “chui cao, leo sâu” thì chẳng những dẫn đến đường lối lãnh đạo sai lầm mà còn có thể đánh mất vai trò lãnh đạo.

Ngay trong một đơn vị nhỏ, ít người, ít có sự tác động đến xã hội, nếu không giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương thì việc thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị đó có thể không được bảo đảm. Nếu nhiều đơn vị như thế hợp thành một tổ chức lớn hơn thì tổ chức đó cũng không làm tròn nhiệm vụ, nhưng mức độ ảnh hưởng đã bắt đầu lan rộng. Nếu có nhiều tổ chức như thế hợp thành các tổ chức lớn hơn nữa thì chắc chắn hình ảnh, uy tín, sức mạnh của Đảng bị đe dọa nghiêm trọng.

Trong bối cảnh hiện nay, các phần tử cơ hội chính trị, phản động luôn tìm cách chống phá Đảng và Nhà nước ta, bắt đầu từ các biểu hiện hạn chế, yếu kém, sai lầm, suy thoái của nội bộ Đảng. Vì vậy, nếu không giữ nghiêm kỷ luật, các thế lực chống phá sẽ có cơ hội khoét sâu vào các điểm yếu đó để công kích, gây chia rẽ, dần làm mất lòng tin của nhân dân. Do đó, chỉ có thực hiện nghiêm kỷ luật, quyết liệt và quyết tâm giáo dục, uốn nắn các đảng viên có vi phạm, trường hợp cần thiết thì phải loại trừ các cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng ra khỏi tổ chức thì mới góp phần nâng cao bản lĩnh của cán bộ, đảng viên, để đủ sức đối phó với sự chống phá đó.

Bên cạnh đó, nâng cao kỷ luật còn góp phần xây dựng nên hình ảnh đẹp đẽ, uy tín, để tạo được niềm tin trong nhân dân, có thể động viên, thuyết phục được nhân dân cùng tham gia vào các hoạt động chung, nhằm thực hiện thành công các chủ trương, chính sách, góp phần bảo đảm thắng lợi các mục tiêu của cách mạng Việt Nam trong từng giai đoạn cụ thể.

Ngoài ra, mỗi một vụ xử lý kỷ luật còn là thêm một lần cảnh báo, cảnh tỉnh cán bộ, đảng viên phải giữ nghiêm kỷ luật đảng, nội quy, quy định của cơ quan, tự rèn luyện và điều chỉnh để tránh mắc phải khuyết điểm, sai lầm, đồng thời không ngừng hoàn thiện bản thân.

Do đó, kỷ luật là sức mạnh không chỉ tổ chức mà còn cho chính mỗi cá nhân trong tổ chức đó!

Ngũ Yên

Trích trang Cờ đỏ thành phố Hồ Chí Minh (codotphcm.com)

                                                                Duyệt đăng trên các Website của Quận

                                                                                 Ngày 18/11/2019

                                                                                 TRƯỞNG BAN

 

 

 

                                                                                Đặng Tấn Tuyên

 

 

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị gia tăng các hoạt động tuyên truyền kích động, xuyên tạc, chống phá một cách quyết liệt. Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng chủ trương lấy ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để chống phá.

NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN

Trong lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội XIII của Đảng, một trong những nội dung quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh đó là, phải chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin giả, xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội… Đặc biệt trong việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cần nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự “đề kháng”, năng lực phản bác của nhân dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái nhằm phá hoại đại hội đảng của các thế lực thù địch...

Sở dĩ người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta nhấn mạnh vấn đề này bởi trên thực tế có một số phần tử cơ hội chính trị, được các thế lực thù địch, phản động hà hơi, tiếp sức, lợi dụng công việc hệ trọng này để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Chúng cho rằng thời điểm diễn ra đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là thời cơ cần lợi dụng tối đa để chống phá. Thông qua mạng xã hội, các trang web của bọn phản động lưu vong, một số báo mạng xưa nay vốn thiếu thiện chí với Việt Nam ở hải ngoại, chúng ra sức tuyên truyền xuyên tạc, tác động nhằm "nắn dòng dư luận" tiến tới mục tiêu làm chệch hướng đường lối, chủ trương của Đảng ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

Những quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc, phản động ấy không chỉ là “lời nói gió bay” mà còn được họ soạn thảo thành những tài liệu mạo danh, nặc danh dài hàng trăm trang chứa đựng thông tin xấu độc... rồi tán phát trên một số trang mạng. Bằng những thủ đoạn rất tinh vi, các thế lực thù địch, phản động còn móc nối, lôi kéo và dùng chính những phần tử thoái hóa, biến chất ngay trong nội bộ ta lợi dụng việc đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng để xuyên tạc sự thật, công kích, chống phá ta, dưới nhiều hình thức như: “Thư ngỏ”, “thư trao đổi”; “thư góp ý”… Nội dung mà chúng tập trung là xuyên tạc tình hình đất nước; làm lu mờ những thành quả cách mạng, thổi phồng những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh... của đất nước, rồi quy kết đổ lỗi nguyên nhân của những hạn chế ấy là do thể chế chính trị, sự yếu kém trong thực hiện vai trò lãnh đạo, từ đó làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào Đảng ta; xuyên tạc, bịa đặt những thông tin liên quan đến công tác nhân sự đại hội;... Chúng cho rằng đại hội lần này là thời cơ để Việt Nam đổi mới thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Chúng lập luận rằng nếu Việt Nam vẫn chỉ có độc nhất một đảng lãnh đạo thì không thể nói tới một nền dân chủ chân chính... Nhìn vào những bản góp ý được chuẩn bị công phu, lập luận không kém phần logic với những câu từ được trau chuốt bóng bẩy ấy, nếu ai đó non kém về nhận thức chính trị, sẽ rất dễ lầm tưởng và cho đấy là sự góp ý trách nhiệm, tâm huyết. Nhưng thực chất đó là những luận điệu hết sức sai trái và cực kỳ nguy hiểm.

Mục tiêu của những giọng điệu ấy vẫn không gì khác là hòng đánh lừa dư luận, lôi kéo những người thiếu bản lĩnh, nhẹ dạ, cả tin theo ý đồ chính trị của chúng, sâu xa hơn là phủ nhận tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chế độ XHCN mà nhân dân ta đang dày công xây dựng. Cách thức thể hiện những nội dung ấy cũng không có gì mới, có chăng chỉ là sự thay đổi cách diễn đạt bằng những “xảo ngữ”, ngôn từ hoa mỹ, bóng bẩy nhằm tăng thêm độ tinh vi, thâm hiểm trong mưu đồ chống phá để dễ bề đánh lừa dư luận... Nhưng mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc ấy đã và đang bị vô hiệu hóa, bởi cùng với phát huy dân chủ, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, luôn tỉnh táo, đề cao cảnh giác, không mơ hồ, ảo tưởng trước mọi chiêu trò chống phá.

GÓP Ý XÂY DỰNG DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG - CÔNG VIỆC HỆ TRỌNG

Cần khẳng định rằng mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết, sự sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, các tầng lớp nhân dân góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện của Đảng, là chủ trương đúng đắn và là việc làm cụ thể khẳng định bản chất của chế độ ta. Phát huy dân chủ, huy động sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân cũng là bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến"; "thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn". Phát huy dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần ấy, Đảng ta xác định tổ chức lấy ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là công việc rất hệ trọng, mang tính quyết định đến tương lai phát triển của đất nước.

Bởi vậy, trong Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, yêu cầu rõ: “Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương...”. Tại các kỳ họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và nhiều cuộc làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh: "Việc lấy ý kiến đóng góp tại đại hội đảng bộ các cấp và của các tầng lớp nhân dân là hết sức quan trọng, thể hiện ý Đảng, lòng dân, có giá trị thực tiễn phong phú, sinh động để Trung ương nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo các văn kiện...". Vì vậy, việc lấy ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng và nhân dân phải vừa sâu, vừa rộng; các ý kiến phải đóng góp thiết thực, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện, thể hiện rõ sự tâm huyết, trách nhiệm với Đảng, với đất nước. Tổ chức tốt việc xin ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện của Đảng cũng là biện pháp thiết thực nhằm ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng công việc ý nghĩa này để chống phá.

CHỦ ĐỘNG PHÁT HIỆN, KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH

Thực tế đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan chức năng cần phải quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nghiên cứu; thể hiện quan điểm, thái độ, chính kiến của mình đối với từng nội dung trong dự thảo các văn kiện. Mặt khác, tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cung cấp cho người dân đầy đủ thông tin cần thiết, định hướng để người dân hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của công việc hệ trọng này. Cần coi việc giúp cán bộ, đảng viên và người dân hiểu đúng, nhận thức đầy đủ về dự thảo các văn kiện là phương cách tốt nhất để nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, đấu tranh kịp thời với mọi tư tưởng, quan điểm sai trái.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân, khi tiếp cận với những thông tin, tài liệu tán phát trên mạng cần phải tỉnh táo nhận diện đâu là thông tin tốt, đâu là thông tin xấu, đâu là thông tin có cơ sở, đâu là thông tin xuyên tạc, bịa đặt; tránh bị cuốn theo những giọng điệu mỹ miều, xảo trá của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội mà dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin với Đảng và chế độ.

Cùng với tổ chức chặt chẽ việc đóng góp ý kiến, cần tổ chức tốt việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện, trình Trung ương xem xét thông qua, sau đó xin ý kiến nhân dân trước khi trình Đại hội XIII của Đảng. Trong tổng hợp và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các cơ quan chức năng cần có sự nhìn nhận, đánh giá, phân tích kỹ lưỡng, thận trọng, tuyệt đối không để kẻ xấu lợi dụng công việc ý nghĩa này để thực hiện những mục đích cá nhân, kích động chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; chống phá Đảng, nhà nước và nhân dân ta.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhất là những biện pháp kỹ thuật công nghệ, các lực lượng chức năng cần chủ động phát hiện những nội dung xấu độc trên mạng xã hội, những trang mạng tán phát thông tin, tài liệu xấu độc, mạo danh, nặc danh, lợi dụng việc góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, từ đó tổ chức đấu tranh ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân liên quan theo pháp luật.

KIM LÂN

Trích trang Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh yêu nước

                                                                Duyệt đăng trên các Website của Quận

                                                                                 Ngày 18/11/2019

                                                                                 TRƯỞNG BAN

 

 

 

                                                                                Đặng Tấn Tuyên

 

Đây là tổ chức từ thiện xã hội được toàn thế giới và nhà nước công nhận. Là đơn vị tiếp nhận các nguồn cứu trợ, tại trợ và là nơi hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo trong xã hội không phân biệt địa lý, tôn giáo và dân tộc.

Khi có nhu cầu cần liên hệ vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện thoại số: (08) 39491383

 

Thành viên Ban biên tập

Tổng biên tập chịu trách nhiệm xuất bản:
Đỗ Văn Ánh - PCT Hội CTĐ Quận
Điện thoại: 0909 349 533

Tổng hợp & thư ký:
1/ Vũ Thị Hồng Gấm
2/ Nguyễn Thị Kiều Oanh

Kỹ thuật và bảo trì:
1/ Nguyễn Đức Cường
(0168 992 3979)