Nhận thức về Tư tưởng - Chính trị

Nhận thức về Tư tưởng - Chính trị (46)

Tóm tắt: Theo Hồ Chí Minh, chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng được xem là công việc thường xuyên, thiết thực làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh và liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Đảng, quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Tuy nhiên, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân ở một bộ phận cán bộ, đảng viên thì ở nơi này, nơi khác, ở mức độ này, hay mức độ khác vẫn còn tồn tại, thậm chí có chiều hướng phát triển. Do vậy, phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, vừa là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn Đảng.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục tinh thần đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người đã sớm cảnh báo về tính chất nguy hiểm của chủ nghĩa cá nhân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và với mỗi cán bộ, đảng viên. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Người nghiêm khắc phê phán những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân và coi chủ nghĩa cá nhân như “một thứ vi trùng rất độc”, nó sinh ra các khuyết điểm nghiêm trọng như bệnh tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, ham địa vị, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ, bệnh “hữu danh vô thực”, kéo bè kéo cánh. Trong bài “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, Người chỉ rõ: “Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh”. Sự phê phán đó của Người cho tới ngày nay vẫn giữ nguyên giá trị, mang tính thời sự cao và có ý nghĩa giáo dục đạo đức, lối sống sâu sắc cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta, đặc biệt trong thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng: Chủ nghĩa cá nhân nó nằm ngay trong lòng mỗi con người “ai cũng có một ít”, là kẻ thù bên trong, là giặc “nội xâm”; là kẻ thù “vô hình” nhưng lại biểu hiện trong tư tưởng, hành động của mỗi người. Có lúc Người cho đó là “địch nhân” ở trong lòng mà mỗi người phải chiến thắng “nếu nó còn lại trong mình, dù là ít thôi, thì nó sẽ chờ dịp để phát triển”. Cho nên, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là cuộc đấu tranh nội tại giữa cái “thiện” và cái “ác”; giữa cái “đúng” và cái “sai”; giữa cái “tiến bộ” và cái “thoái bộ”. Người viết: “Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi người nảy nở như hoa mùa Xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”, “làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác”. Nên khi cán bộ, đảng viên sa vào chủ nghĩa cá nhân, đồng nghĩa với việc họ làm biến chất, suy thoái Đảng. Do đó, thực hiện những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, chính là giữ vững bản chất, sinh mệnh chính trị của một Đảng cách mạng chân chính. Rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng song hành với cuộc đấu tranh phòng, chống, tiến tới loại bỏ chủ nghĩa cá nhân bên trong mỗi người cán bộ, đảng viên. Đó là cuộc đấu tranh quyết liệt, phức tạp, gian khổ, lâu dài bằng nhiều hình thức phong phú gắn với những điều kiện về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Hồ Chí Minh đã ví một cách hình ảnh “Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa với cỏ dại. Lúa phải chăm bón rất khó nhọc thì mới tốt được. Còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng tốt lu bù. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ”. Vì vậy chủ nghĩa cá nhân dù tồn tại dưới hình thức nào cũng đều phải quét sạch nhằm nâng cáo uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng có ý nghĩa vô cùng to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Hiện nay, nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, bên cạnh những thuận lợi, đang chịu sự chi phối từ những mặt trái của cơ chế thị trường, những tiêu cực nảy sinh trong quá trình hội nhập, toàn cầu hóa là điều kiện, là “mảnh đất màu mỡ” cho chủ nghĩa cá nhân nảy nở, phát triển với những biểu hiện phức tạp, tinh vi. Trên thực tế, đa số cán bộ, đảng viên của Đảng, Nhà nước luôn luôn có phẩm chất chính trị tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống cách mạng trong sáng, lành mạnh, nhưng vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên mang nặng chủ nghĩa cá nhân. Chính vì vậy, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân hiện nay có vị trí đặc biệt quan trọng trong xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân đáp ứng với yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng.

Để đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân hiện nay mang lại hiệu quả cao phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới, phải nghiên cứu những quan điểm, tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa cá nhân, đi từ thực trạng đội ngũ cán bộ, đảng viên và phải coi đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Theo chúng tôi cần phải thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Một là, kiên trì và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong phòng, chống chủ nghĩa cá nhân. Bởi trong bất kỳ giai đoạn nào, không được xem nhẹ công tác giáo dục trong Đảng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là giáo dục về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên, củng cố lập trường giai cấp công nhân. Nguyên nhân sâu xa của chủ nghĩa cá nhân là do quan điểm, lập trường giai cấp công nhân bị mờ nhạt. Vấn đề đạo đức, lối sống phải được xem xét trên lập trường của giai cấp công nhân. Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cần phân tích, làm rõ tác hại của chủ nghĩa cá nhân đối với công việc, với dân, với nước. Nhằm xây dựng Đảng thực sự là Đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và Nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã xác định.

Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, chủ trì, đứng đầu các cơ quan Đảng, Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu trong mọi lúc, mọi nơi để lôi cuốn được quần chúng học tập, noi theo nhằm bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng có khả năng đề kháng tốt với chủ nghĩa cá nhân. Khi mà nội bộ Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh thì không còn chỗ cho chủ nghĩa cá nhân phát bệnh.

Ba là, củng cố chăm lo xây dựng các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, đẩy mạnh cuộc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhằm kiên quyết loại bỏ những con “sâu mọt” ra khỏi bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước, làm trong sạch các tổ chức đảng, bộ máy chính quyền, tạo ra môi trường lành mạnh không để cho những cán bộ, đảng viên mắc bệnh chủ nghĩa cá nhân có điều kiện phát tác.

 Bốn là, Đảng phải quan tâm, chăm lo lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân, của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tăng cường niêm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên vào sự thắng lợi của sự nghiệp cách mạng theo con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Bởi đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện sẽ góp phần cổ vũ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên yên tâm phấn khởi, gắn bó với tập thể, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng chiến đấu đến cùng vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, qua đó phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên được ngăn chặn ngay từ mầm mống.

Năm là, phát huy, mở rộng dân chủ trong Đảng, trong toàn xã hội để đoàn kết, động viên và phát huy hết tiềm năng trí tuệ, sự ủng hộ cả về tinh thần và vật chất của các tầng lớp Nhân dân vì sự nghiệp cách mạng. Muốn vậy, Đảng và Nhà nước tiếp tục ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát huy hơn nữa quyền làm chủ, bảo đảm lợi ích của Nhân dân, vai trò giám sát của Nhân dân với hoạt động của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, coi trọng xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức. Xây dựng quy chế kiểm tra, giám sát có hiệu quả; phương pháp kiểm tra phải đồng bộ từ trên xuống và từ dưới lên nhằm mục đích phát hiện những sai lầm trong tư tưởng và hành động để kịp thời sửa chữa. Hồ Chí Minh nói: “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi”. Có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp mắc chủ nghĩa cá nhân luôn chỉ lo chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương... Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả trong các hoạt động lãnh đạo, quản lý của mỗi tổ chức, cá nhân.

Đấu tranh phòng, chống và quét sạch chủ nghĩa cá nhân có hiệu quả trong toàn Đảng nói chung và đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng hiện nay là một tất yếu, nó diễn ra hết sức gay go, phức tạp, quyết liệt, đòi hỏi cán bộ, đảng viên trong Đảng phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân; nắm chắc tình hình và biểu hiện đa dạng của chủ nghĩa cá nhân và thực hiện chế độ đồng bộ các biện pháp đấu tranh, khắc phục ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân gắn với thực hiện thắng lợi mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay.

      Thạc sĩ Nguyễn Trọng Tiến

Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng

Trích đăng từ Tạp chí Giáo dục lý luận số 263, phát hành tháng 7 năm 2017.

 
 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Đặng Tấn Tuyên

 

Sự tha hóa, suy thoái từ trong nội bộ, từ những cán bộ, công chức là yếu tố nguy hiểm, khó lường, nó thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do đó, nhiệm vụ bức thiết hiện nay là ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng một hệ thống giải pháp đồng bộ, trong đó, cần chú trọng áp dụng pháp luật để điều chỉnh hành vi của cán bộ, đảng viên và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

1. Hiện nay, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không còn là nguy cơ mà là thực tế đáng lo ngại đã được Đảng ta nhận diện và coi là một thách thức lớn trong quá trình phát triển đất nước. Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã thẳng thắn chỉ rõ những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng ta thời gian qua.

Hệ thống các biểu hiện được nêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TW là những căn cứ quan trọng của từng cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận diện một cách nghiêm túc với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật”. Cùng với đó, Trung ương cũng xác định 4 nhóm giải pháp hết sức toàn diện, bảo đảm tính thống nhất, khoa học và có mối quan hệ biện chứng trong triển khai thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên, từng chi bộ, từng địa phương, cơ quan, đơn vị tự soi mình trong 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự xem xét, đánh giá, thấy được “một bộ phận không nhỏ” rơi vào các biểu hiện đó là có thật; từ đó, quyết tâm thực hiện bằng 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp Trung ương đã đề ra.

Về bản chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một quá trình suy thoái từ bên trong dưới sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường cùng với các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Thêm vào đó là sự suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên, xa rời lý tưởng, sa vào lối sống thực dụng, sùng bái lợi ích vật chất, quyền lực và lợi ích nhóm. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên có thể diễn ra với các mức độ và biểu hiện cụ thể khác nhau.

Thực tế cho thấy, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm cho bản thân đảng viên, cán bộ, công chức, nhất là người có chức quyền không còn giữ được lý tưởng bản chất cách mạng, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong cấp ủy cơ quan, đơn vị có biểu hiện tha hóa, lười nhác, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trốn tránh trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới, công thì nhận nhưng khi sai phạm thì lại không dám chịu trách nhiệm. Có những trường hợp cán bộ, đảng viên nhiều năm liền là “Chiến sĩ thi đua”, nhưng thực sự lại không có được những đóng góp hữu ích gì cho tập thể; hay có những cán bộ, đảng viên có thái độ và biểu hiện lười nhác, đi muộn về sớm, đến cơ quan chỉ để lợi dụng cơ sở vật chất của cơ quan để mưu cầu cho cá nhân như sử dụng điện thoại, phương tiện của cơ quan để làm việc cá nhân. Với “kiểu” cán bộ lãnh đạo, đảng viên như vậy sẽ làm cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị nảy sinh tâm lý chán nản, không còn tâm huyết với công việc, làm việc theo kiểu đối phó với lãnh đạo… Tình trạng này nếu không chấn chỉnh kịp thời sẽ dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng như làm mất uy tín, danh dự và làm giảm niềm tin của Nhân dân… Thực tế hiện nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn chưa nhận thức sâu sắc về “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và mức độ nguy hiểm của nó đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nhiệm vụ cấp bách đặt ra là nhận thức sâu sắc về những thách thức, nhận diện đúng những biểu hiện để đề ra các giải pháp phù hợp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ Nhân dân.

Để phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả và thực chất, trước tiên đòi hỏi cần “tăng cường trách nhiệm của cấp ủy”, nhất là cấp ủy cơ sở, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kết hợp giữa “xây” và “chống”, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả. Trong đó, áp dụng pháp luật, thực hiện nghiêm quy định pháp luật để điều chỉnh hành vi của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu là một giải pháp quan trọng.

2. Liên quan đến vấn đề đấu tranh với thực trạng suy thoái, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong nhiều văn bản pháp luật đã quy định rõ về quyền, nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức; đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, mà tập trung và trực tiếp nhất là Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luât Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005 và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác.

Thứ nhất, cần thực hiện tốt các quy định pháp luật về khen thưởng cán bộ, công chức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; kỷ luật, truy cứu trách nhiệm và buộc bồi thường thiệt hại đối với cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp.

Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, cán bộ, công chức có thành tích trong công vụ thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. Cán bộ, công chức được khen thưởng do có thành tích xuất sắc hoặc công trạng thì được nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên khi xem xét bổ nhiệm chức vụ cao hơn nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu. Theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005, cơ quan, tổ chức cá nhân có sáng kiến, thành tích trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát hiện, ngăn chặn hành vi gây lãng phí ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên thì được khen thưởng.

Việc kỷ luật, truy cứu trách nhiệm và buộc bồi thường thiệt hại đối với cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật: khiển trách; cảnh cáo; cách chức; bãi nhiệm. Cán bộ phạm tội bị tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm; trường hợp bị tòa án phạt tù mà không được hưởng án treo thì đương nhiên bị thôi việc. Công chức vi phạm quy định pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật: khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; giáng chức; cách chức; buộc thôi việc. Công chức bị tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo thì đương nhiên bị thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; công chức lãnh đạo, quản lý phạm tội bị tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bổ nhiệm. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức có thể ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức nếu để cán bộ, công chức đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý. Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 15 ngày; nếu cán bộ, công chức bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử thì thời gian tạm giữ, tạm giam được tính là thời gian nghỉ việc có lý do; hết thời hạn tạm đình chỉ công tác nếu cán bộ, công chức không bị xử lý kỷ luật thì được tiếp tục bố trí làm việc ở vị trí cũ. Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài 6 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; nếu bị giáng chức, cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực. Cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; hết thời hạn này, nếu cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Cán bộ, công chức đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch, giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc. Cán bộ, công chức bị kỷ luật cách chức do tham nhũng thì không được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý.

Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007, năm 2012), người có hành vi tham nhũng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự; trong trường hợp bị kết án về hành vi tham nhũng và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì phải bị buộc thôi việc; đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này gây lãng phí thì phải bồi thường một phần hoặc toàn bộ theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bị xử phạt vi phạm hành chính theo các hình thức sau đây: cảnh cáo; phạt tiền tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung bao gồm tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm. Ngoài các hình thức xử phạt quy định, tổ chức, cá nhân vi phạm còn phải khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thứ hai, thực hiện nghiêm những quy định về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý.

Một là, trách nhiệm tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức khi có căn cứ cho rằng cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền hoặc theo đề nghị của người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức để xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng nếu xét thấy người đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý. Tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức khi nhận được yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, cơ quan điều tra và viện kiểm sát nếu trong quá trình thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát phát hiện có căn cứ cho rằng, người đó có hành vi tham nhũng để xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng. Hủy bỏ quyết định và thông báo công khai với toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức về việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác và khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức sau khi cơ quan có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng.

Hai là, trách nhiệm khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Cụ thể, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra hành vi tham nhũng của người do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do mình trực tiếp phụ trách. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm liên đới về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do cấp phó của mình trực tiếp phụ trách. Người đứng đầu đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý.

Đối với người đứng đầu và cá nhân khác có trách nhiệm trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng ngân sách nhà nước và để xảy ra hành vi tham nhũng thì được xử lý theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và điều lệ, quy chế của tổ chức đó. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được loại trừ trách nhiệm trong trường hợp họ không thể biết được hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng, ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Ba là, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách, bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì bị xử lý kỷ luật. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm pháp lý nếu đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng; xử lý nghiêm minh, báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi tham nhũng.

Kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán, kết luận điều tra vụ việc, vụ án tham nhũng cần phải nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng theo các mức độ: yếu kém về năng lực quản lý, thiếu trách nhiệm trong quản lý; bao che cho người có hành vi tham nhũng. Kết luận, báo cáo phải được gửi cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức.

Thứ ba, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật khác liên quan đến hành vi của cán bộ, công chức. Cụ thể, cán bộ, công chức có những hành vi vi phạm như cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước bị phạt đến mười lăm năm tù; vô ý làm lộ bí mật nhà nước, làm mất tài liệu bí mật nhà nước bị phạt đến bảy năm tù; tham ô tài sản bị phạt đến tử hình; nhận hối lộ bị phạt đến tử hình; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản bị phạt đến tù chung thân; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ bị phạt đến mười lăm năm tù; lạm quyền trong khi thi hành công vụ bị phạt đến hai mươi năm tù; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi bị phạt đến tù chung thân; giả mạo trong công tác bị phạt đến hai mươi năm tù; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bị phạt đến mười hai năm tù; cố ý làm lộ bí mật công tác, chiếm đoạt, mua bán, hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác bị phạt đến bảy năm tù; vô ý làm lộ bí mật công tác, làm mất tài liệu bí mật công tác bị phạt đến hai năm tù; đưa hối lộ bị phạt đến tù chung thân; làm môi giới hối lộ bị phạt đến hai mươi năm tù; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi bị phạt đến mười năm tù…

Trong đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, bên cạnh các giải pháp về chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, cần chú trọng giải pháp hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người đứng đầu; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Trần Thị Diệu Oanh

Trích đăng từ Tạp chí Cộng sản (chuyên đề cơ sở) phát hành tháng 8 năm 2017.

 

 
 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Đặng Tấn Tuyên

 

 

 

 

 

 

 

1. Thời gian qua, lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng như Đạihội Đảng XII, Hội nghị Trungương 2, 3, 4, 5 (Khóa XII) của Đảng, các phần tử phản động gia tăng hoạt động chống phá với việc sử dụng hàng trăm trang web, diễn đàn, blog, kênh truyền hình trực tuyến, tổ chức hàng chục chiến dịch, hàng nghìn bài viết, diễn thuyết, thư ngỏ, bản tuyên bố, bài bình luận xuyên tạc, tung tin hỏa mù về cái gọi là “lợi ích nhóm”, đấu đá trong nội bộ Đảng, bôi nhọ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc chế độ Việt Nam là “độc tài”, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã ngấm sâu vào từng đảng viên.

Trong dịp diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các kỳ họp và chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, số đối tượng thù địch tăng cường tuyên truyền, xuyên tạc phá hoại bầu cử, đòi thừa nhận vai trò của “xã hội dân sự” trong giám sát và phản biện xã hội. Các trang mạng phản động rêu rao luận điệu cho rằng xu hướng “dân chủ hóa” ở Việt Nam đang ngày phát triển là điều kiện quan trọng để “từng bước đưa hoạt động của Quốc hội ra khỏi sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam”, thúc đẩy “phi chính trị hóa” quân đội và công an. Chúng phủ nhận Luật Tiếp cận thông tin, Luật Báo chí sửa đổi đã được Quốc hội thông qua; đòi ban hành Luật về Hội và Luật Biểu tình theo các “tiêu chuẩn” phương Tây.

Trong khi toàn dân tộc đang ra sức bảo vệ chủ quyền biển đảo, những chiến sĩ bộ đội đang ngày đêm ở hải đảo xa xôi đối mặt với vô vàn nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêngcanh giữ biên cương của Tổ quốc; những ngư dân đang trường kỳ bám biển, hy sinh xương máu, mồ hôi của mình để khẳng định chủ quyền biển đảo thì một số đối tượng liên tục đưa ra những bình luận, phát biểu xuyên tạc, làm sai lệch nhận thức và suy giảm niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, một số tổ chức phản động lưu vong tăng cường cấu kết với các trung tâm phá hoại tư tưởng và thế lực thiếu thiện chí bên ngoài đẩy mạnh các chương trình phát thanh, truyền hình trên các trang mạng xã hội; phát triển đội ngũ blogger tuyên truyền quan điểm trái chiều, xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền, vu cáo chính quyền Việt Nam “đàn áp” những người bất đồng chính kiến, hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tôn giáo; đòi chính quyền “trả tự do cho các tù nhân chính trị”. Chúng cũng tăng cường vận động số chính giới cực hữu và tổ chức xã hội dân sự nước ngoài đề cử, trao cái gọi là giải thưởng về dân chủ, nhân quyền cho các đối tượng chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật như Nguyễn Quang A, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Văn Đài… và tung hô các cá nhân này như là “những người tiên phong bảo vệ dân chủ, nhân quyền và công lý tại Việt Nam”.

Từ giữa năm 2016 đến nay, bọn phản động lưu vong, với sự tiếp tay, hậu thuẫn của các thế lực thiếu thiện chí đồng loạt tiến hành các hoạt động tuyên truyền, kích động biểu tình, gây rối liên quan sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung. Lợi dụng vấn đề này, các tổ chức phản động, lưu vong thường xuyên tổ chức biểu tình chống Việt Nam ở bên ngoài; móc nối với các phần tử chống đối trong nước lôi kéo, kích động người dân tụ tập, gây rối trật tự công cộng, tập hợp lực lượng đối trọng với chính quyền. Chúng lập các bộ hồ sơ, kênh truyền thông, sử dụng mạng xã hội làm công cụ tuyên truyền, xuyên tạc tình hình để kích động, tạo nhận thức sai lệch và hiệu ứng tâm lý đám đông cực đoan về việc “chính quyền đồng lõa với công ty Formosa Hà Tĩnh phá hoại môi trường, đàn áp người dân, vi phạm nhân quyền trong xử lý vụ việc”.

Xin hỏi, những tổ chức phản động, khủng bố như “Đảng Việt Tân” đang bị cộng đồng lên án về hành động lừa đảo, trốn thuế, lợi dụng quyên góp tài chính để trục lợi, sao có thể “đấu tranh” vì dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam? Nực cười hay kẻ lừa đảo từng bị FBI điều tra về tội khủng bố như Nguyễn Hữu Chánh lại đứng lên hô hào, kêu gọi đấu tranh chủ quyền tại Biển Đông. Những đối tượng như Đỗ Hoàng Điềm, Hoàng Tứ Duy… không thể có tư cách để phán xét Đảng Cộng sản Việt Nam đang đại diện cho ý chí của cả một dân tộc, vốn đã có hàng ngàn năm lịch sử, với nền văn minh, văn hiến rực rỡ.

2. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có 4,5 triệu người, sống tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 4/5 sống tại các nước phát triển như Mỹ, Canada, Nhật Bản, các nước Tây Bắc Âu… Đại đa số người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc với niềm khát khao xây dựng quốc gia, dân tộc mình ngày càng phát triển. Chính bởi vậy, hàng ngày, hàng giờ những con người Việt Nam xa xứ đã và đang đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng cầu nối, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới. Hàng ngàn doanh nghiệp, cá nhân kiều bào tích cực tham gia đầu tư, kinh doanh ở trong nước, hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp trong nước tìm kiếm và mở rộng quan hệ đối tác với bên ngoài. Hàng năm có hàng trăm lượt chuyên gia người Việt về nước để hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật ở trong nước. Lượng kiều hối chính thức hàng năm với giá trị hơn 10 tỷ USD đang trở thành một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế đất nước và nâng cao đời sống của người dân. Nhiều người đã thể hiện tấm lòng tương thân, tương ái, sẵn sàng chia sẻ vật chất và tinh thần, giúp đỡ đồng bào trong nước gặp khó khăn qua các hoạt động từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, ủng hộ quỹ vì người nghèo, giúp xây dựng trường học, trạm xá, cầu đường cho bà con vùng sâu vùng xa…

Ghi nhận, trân trọng những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cho Tổ quốc, Đảng, Nhà nước Việt Nam ban hành nhiều chính sách để bảo vệ quyền lợi cho kiều bào (quốc tịch, miễn thị thực, cư trú, hồi hương, kiều hối, quyền mua và sở hữu nhà ở trong nước, ưu đãi đầu tư, kinh doanh…) và thực hiện hiệu quả, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của kiều bào, góp phần tạo dựng niềm tin, cơ sở cho sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tuy nhiên, đi ngược lại chủ trương, chính sách tốt đẹp đó của Đảng, Nhà nước, cũng như nguyện vọng hòa hợp, đoàn kết, phát triển của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, một số đối tượng, tổ chức phản động người Việt lưu vong vẫn ngày đêm nuôi dưỡng, tư tưởng hận thù, cố tình nhìn nhận sai lệch tình hình trong nước, thường xuyên rêu rao luận điệu xuyên tạc, phá hoại tư tưởng và khối đại đoàn kết toàn dân, kích động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Một số kẻ tuy được học hành, đào tạo trong môi trường giáo dục tại các nước phát triển, có học hàm, học vị nhưng lại có những hành động đi ngược lại lợi ích dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, phủ nhận những giá trị lịch sử, văn hóa của chính Tổ quốc mình. Lịch sử đã chứng minh, những kẻ chống lại dân tộc mình chắc chắn sẽ chỉ là những tiếng nói lạc lõng trong bản đồng ca hòa bình được dệt nên bởi những người Việt chân chính, yêu nước không chỉ ở trong nước mà ở khắp nơi trên thế giới. Mỗi người Việt Nam chân chính, mỗi người Việt Nam yêu nước ở trong và ngoài nước đều ý thức sâu sắc về truyền thống lịch sử, văn hóa, cội nguồn dân tộc; coi sự đoàn kết, gắn bó chính là động lực, sức mạnh để dân tộc ta vươn lên tầm cao mới. Những người lầm đường lạc lối hãy gác lại quá khứ, bỏ qua hận thù, vị kỷ cùng hướng về cội nguồn để xây dựng dân tộc Việt Nam ngày càng phát triển, sánh ngang với các cường quốc. Dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam từ ngàn đời nay luôn luôn khoan dung, nhân ái, sẵn sàng thứ tha, dang tay đón nhận và yêu thương những người con biết ăn năn, hối lỗi, biết “quay đầu lại là bờ!”.

                                                                     PGS.TS Lê Mạnh Cường

Nguồn: Tạp chí Nhân quyền số 5 năm 2017.

Ngày 29-4-2017, ông Nguyễn Thanh Tú - con trai của nhà báo Đạm Phong (người bị giết hại dã man tại Mỹ năm 1982), đã tổ chức họp báo ở thành phố San Jose, California (Xan Giô-sê, Ca-li-pho-ni-a), cung cấp một số tài liệu liên quan đến tổ chức khủng bố Việt tân như: giết người; lập nhiều tổ chức “ma” và quyên góp dưới danh nghĩa “ủng hộ quốc nội” để lừa gạt, trục lợi; thao túng chương trình tiếng Việt của RFA cùng một số cơ sở báo chí của người gốc Việt ở nước ngoài… Lược ghi từ video clip (đoạn phim) về cuộc họp báo được công bố trên YouTube sẽ giúp bạn đọc có thêm tư liệu nhận rõ bản chất xấu xa, âm mưu đen tối, thủ đoạn tàn bạo của một tổ chức khủng bố đã và đang tiến hành nhiều hoạt động phá hoại sự ổn định, phát triển của Việt Nam.

“Tôi là Nguyễn Thanh Tú, con của cố ký giả Đạm Phong. Bố tôi là cố ký giả Nguyễn Đạm Phong. Ngày 24-8-1982, băng đảng Việt tân đã thủ tiêu bố tôi. Trước khi A.C Thompson (A.C Thôm-xơn, phóng viên PBS - chú thích của người viết) gặp tôi để thực hiện cuốn phim Khủng bố ở Sài Gòn nhỏ (Terror in Litte Saigon), năm 2015 có hai phóng viên điều tra cũng muốn làm phim về tội ác này, nhưng vì lý do riêng, tôi đã từ chối. Sau khi bộ phim được phát hành năm 2015, tôi nhận được hàng chục nghìn email từ trong và ngoài nước Mỹ. Tôi đã so sánh quan điểm giữa các cộng đồng Việt Nam ở trong nước và hải ngoại. Với những người ở trong nước, hàng chữ đầu tiên của họ là xin chia buồn cùng gia đình anh Tú. Về làng báo chí của Mỹ, họ ủng hộ và tất cả đều hỏi thăm gia đình tôi, cũng như đề nghị giúp đỡ. Nhưng cộng đồng người Việt Nam hải ngoại, nhất là truyền thông hải ngoại lúc nào cũng bận rộn với câu hỏi ai đứng sau lưng anh, cộng sản là ai. Họ hỏi những điều mà tôi không hiểu gì cả. Tôi buồn cười vì tôi là một người con đi tìm công lý nhưng bị chụp mũ là cộng sản! Tôi hổ thẹn với làng báo chí Mỹ. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại có cả trăm hội đoàn, hội đồng liên tôn, tổ chức chính trị và truyền thông nhưng chưa ai lên tiếng hỏi về gia đình tôi, hay muốn biết tôi hiện sống ra sao. Tôi ước chi các anh hỏi thăm những phút cuối cùng bố tôi sống ra sao. Vì nếu các anh đặt ra hỏi câu đó thì các anh sẽ hiểu tại sao có ngày hôm nay.

Bấy giờ bố tôi đã bị đe dọa. Lúc đầu, họ mua chuộc nhưng không được, dù khi ấy nhà tôi nghèo lắm. Bố tôi không chịu. Rốt cuộc, họ đã đưa ra ba thông điệp cho bố tôi và hai cộng sự. Hai người đó đã hẹn với bố tôi để bàn về thông điệp đó ở một quán cà-phê. Thông điệp rất đơn giản “ngừng hay là mất mạng?”. Bố tôi nói câu này: “Các anh muốn sống tự do, đừng sợ chết. Hai anh về nhà với vợ con đi”. Tôi cũng có mặt ở đó. Một người nói với tôi: “Tú, bố cháu cứng đầu quá”. Bố tôi đã nói: “Việc này tôi phải làm. Nếu tôi không làm, các anh sẽ sống, tranh đấu trong một bóng tối”. Tôi không ngờ mấy chục năm sau mình lại đứng trước cộng đồng để nhắc lại những câu như thế. Việc này tôi phải làm, nếu tôi không làm thì thế hệ một rưỡi, thế hệ hai sau này vẫn đang tranh đấu trong một bóng tối. Tôi biết họ dọa tôi, nhưng tôi cũng như bố tôi, trong lúc bị dọa, bố tôi đã không bỏ trốn. Ông vẫn tiếp tục đấu tranh. Tôi từng thắc mắc chuyện này: cộng đồng Việt Nam vẫn nói Việt tân là “hậu thân”, “Mặt trận” là “tiền thân” (“Mặt trận”: tên đầy đủ là “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam” thành lập năm 1980 tại Mỹ, Hoàng Cơ Minh làm “chủ tịch”, thành phần chủ yếu là sĩ quan, viên chức của chính quyền Sài Gòn trước đây, đã tiến hành một số cuộc xâm nhập vũ trang nhằm lật đổ chính quyền Việt Nam nhưng đều thất bại. Năm 1987, Hoàng Cơ Minh bị bắn chết trong một lần xâm nhập. Năm 2004, “Mặt trận” tuyên bố giải tán, tổ chức khủng bố Việt tân ra đời với vai trò là tổ chức kế tục của “Mặt trận” - chú thích của người viết). Lúc ấy, tôi mới biết cộng đồng Việt Nam bị lừa gạt. Muốn hiểu Việt tân, cộng đồng Việt Nam phải hiểu chính sách của họ là gì. Chiến lược là “Việt tân” và chiến thuật là “Mặt trận”. “Đảng” là trường kỳ, “Mặt trận” là giai đoạn. Năm 2004, khi Việt tân giải tán “Mặt trận Hoàng Cơ Minh” để chứng minh ai có quyền, ai là đầu não, chính sách mới của Việt tân là bất bạo động. Thế nhưng, hãy xem chính sách bất bạo động mà ông Hoàng Cơ Định (em trai Hoàng Cơ Minh, hiện là một trong những kẻ cầm đầu và là người phụ trách tài chính của “Việt tân” - chú thích của người viết) đã gửi cho tôi: “Ông Đạm Phong, bố của Tú qua đời. Vì tôn trọng người quá cố, người ta không muốn nhắc hay phê bình việc làm của ông ta trước kia. Tuy nhiên, hành vi và tư cách của Nguyễn Thanh Tú đã làm sống lại con người của Đạm Phong. Nguyễn Thanh Tú cũng noi gương cha đùa bỡn với cuộc đấu tranh vì tự do và dân chủ Việt Nam của đồng bào mình. Nguyễn Thanh Tú đã không đưa ra những bằng cớ cho phép tìm ra thủ phạm - kẻ hạ sát bố mình nhưng anh đã cho nhiều người cảm nhận chuyện không may xảy ra cho ông Đạm Phong trước kia”. Tóm lại, ý của ông Hoàng Cơ Định muốn nói rằng: Đạm Phong cha xứng đáng bị giết, Đạm Phong con cũng như vậy. Đó là chính sách của Việt tân về bất bạo động. Còn đây là những gì Hoàng Tứ Duy (Hoàng Tứ Duy: con trai của Hoàng Cơ Định, hiện nay là “người phát ngôn” của “Việt tân” - chú thích của người viết) viết: “Việc Nguyễn Thanh Tú và đồng bọn đang làm là tiếp tay giải tỏa áp lực cho chế độ cộng sản Việt Nam, làm tản lực đấu tranh chung của người Việt. Chúng tôi kính kêu gọi mọi ban chấp hành, cộng đồng, mọi cơ quan truyền thông và hội đoàn hãy cảnh giác và cô lập những kẻ phá hoại”. Chữ “cô lập” cũng là chữ họ dùng với bố tôi trước khi thủ tiêu ông. Còn đây là nội dung của thành viên Việt tân thứ ba: “Thằng Tú phải tử thôi, chó chết! Bà con xem nó ở đâu xử trảm con trùm khuyết tật Việt gian này”. Thành viên thứ tư viết: “Tôi ủng hộ bất cứ tổ chức hải ngoại nào tổ chức tiêu diệt ám sát bọn cộng sản nằm vùng”…

Tôi là một nạn nhân. Thủ đoạn của họ là gọi tôi là cộng sản. Bố tôi cũng là một nạn nhân như vậy. Họ vứt báo, chặn đường, đánh và chĩa súng vào bố tôi. Khi phim Khủng bố ở Sài Gòn nhỏ ra mắt, họ gọi A.C.Thompson, D.Doug (D.Đâu), Tony (Tô-ni) Nguyễn là cộng sản… 42 năm qua chúng ta bước vào đất nước được coi là “thiên đàng của tự do ngôn luận, tự do báo chí”. Tự do ngôn luận không phải là cứ bất đồng quan điểm thì bị coi là cộng sản. Tự do ngôn luận có nghĩa là chúng ta phải đối xử với nhau một cách quân tử. Còn với quyền tự do báo chí, tôi không được phép cấm ông Nguyễn Phương Hùng và Vũ Hoàng Lân quay phim (Nguyễn Phương Hùng và Vũ Hoàng Lân là phóng viên của KBC hải ngoại và Phố BolsaTV tại Mỹ - chú thích của người viết). Tôi không phải là con cờ chính trị của bất kỳ phe phái nào. Trước khi tôi thực hiện cuộc điều tra này, bố tôi đã lường trước rằng, khi ông nằm xuống truyền thông Việt Nam hải ngoại sẽ bị “Việt tân hóa” hết. Chiến lược của bố tôi là phải đóng hết những cái vòi bạch tuộc, những cái loa phát ngôn để cô lập nó. Bạch tuộc ở đây là Việt tân.

Tôi muốn trình bày sơ bộ về VOISE và lý giải tại sao tổ chức này quan trọng với Việt tân như vậy? (VOISE: tổ chức ngoại vi của Việt tân do Trịnh Hội cầm đầu - chú thích của người viết). VOISE xin gây quỹ của chương trình NED (Quỹ quốc gia phát triển dân chủ - National Endowment for Democracy). VOISE được NED tài trợ nhờ sự “tín nhiệm” của NED dành cho tổ chức này. Để nhận được sự tín nhiệm, VOISE làm đơn xin tài trợ. Trong đơn xin tài trợ công bố trên internet (in-tơ-nét), VOISE tự nhận tổ chức của họ được thành lập từ năm 1997; và họ tự nhận từ năm 1997 đã cứu được 1.573 người tị nạn từ châu Phi qua. Chuyện này không có thật. Tôi biết điều đó, vì tôi đã viết một lá thư cho NED nhờ họ thẩm định. Giai đoạn 1997 - 2001, VOISE không hề tồn tại. Lúc đó, Trịnh Hội còn làm việc cho LAVAS (Tên viết tắt tiếng Anh của cái gọi là “Dự án hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam tị nạn” - chú thích của người viết) một tổ chức dưới quyền BPSOS (tên viết tắt tiếng Anh của cái gọi “Ủy ban cứu trợ thuyền nhân - chú thích của người viết). Điều thứ hai, VOISE nhận rằng đã cứu được 1.573 người tị nạn và đưa đến nước Mỹ. Đây là thông tin bịa đặt, vì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác nhận một sự thật khác. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không cho phép và không cần VOISE giúp đỡ những người này. Chính Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa gần 2.000 người đó đến Mỹ chứ không phải VOISE.

Thật ra bấy giờ LAVAS cũng không còn hợp tác với BPSOS. Tuy nhiên, LAVAS vẫn hoạt động do được gây quỹ bởi luật sư Nguyễn Quốc Lân. Ông này đã gây quỹ cho Trịnh Hội. Chính sách và cách thức làm ăn của LAVAS giống hệt Việt tân, không ghi danh với sở thuế, không nộp tiền vào ngân hàng. Họ gây quỹ ít nhất là 300 nghìn USD nhưng số tiền này đã đi về đâu khi họ không hề có tài khoản tại ngân hàng. Nguyễn Đình Thắng (nhân vật có nhiều hoạt động chống phá Việt Nam, là kẻ cầm đầu BPSOS - chú thích của người viết) tố cáo LAVAS không được làm điều này, nhưng họ vẫn tiếp tục gây quỹ. Một trong những người dính líu đến việc đó là nhạc sĩ Nam Lộc. Quỹ nào liên quan đến Việt tân như SBTN (một địa chỉ truyền thông chống cộng cực đoan của người Mỹ gốc Việt, trước đây ông Nguyễn Thanh Tú cho biết SBTN có quan hệ rất chặt chẽ với Việt tân - chú thích của người viết), “Quỹ bên em đang có ta” (Một hoạt động do SBTN tổ chức dưới danh nghĩa “ủng hộ đồng bào trong nước” nhằm quyên góp tiền bạc từ người Mỹ gốc Việt - chú thích của người viết) đều có sự xuất hiện của Nam Lộc. Nam Lộc đã đồng lõa với họ. Như vậy tại thời điểm 2004, LAVAS “ma” giống như Việt tân “ma” ra đời.

Trong giai đoạn 2005-2007, Trịnh Hội đã mua liên tiếp ba cái nhà, trong khi anh ta mới chỉ sang Mỹ từ năm 2002 và bố mẹ thì rất nghèo. Vậy anh ta làm gì có tiền. Năm 2007, Hoàng Tứ Duy là một trong những người lập ra VOISE. Hoàng Tứ Duy chính là phát ngôn viên của Việt tân. Lúc này, Trịnh Hội lại đang ở Việt Nam đóng phim 14 ngày phép.

Từ năm 2007 đến năm 2010, Trịnh Hội mua thêm một căn nhà có giá hơn một triệu USD ở Oa-sinh-tơn (Washington) chỉ để phục vụ cho các hoạt động của Hoàng Tứ Duy. Lúc ấy, VOISE thực chất hoạt động dưới quyền của Hoàng Tứ Duy. Đây là sự thật về VOISE mà nghị viên TP San Jose là Tâm Nguyễn không muốn ai biết.

Tại sao những điều này lại quan trọng? Tôi đã trình bày những nội dung đó cho NED. Tôi yêu cầu nếu những thông tin trên đúng sự thật thì họ phải chuyển nội dung đó cho Văn phòng Tổng Thanh tra và Bộ Ngoại giao. Sau khi thẩm định, NED hồi âm rằng họ đã gửi thông tin cho Văn phòng Tổng Thanh tra và Bộ Ngoại giao. Mục tiêu của tôi là chặt những bàn tay gây quỹ của Việt tân để họ không thể lợi dụng cộng đồng Việt Nam được nữa. VOISE cũng tổ chức một chương trình khác mang tên “Quỹ sen hoa” ở Ca-na-đa. Quỹ này cũng thuộc về Việt tân.

Tôi muốn nói về ông Đỗ Thông Minh (một trong những kẻ lập cái gọi là tổ chức “Người Việt tự do” ở Nhật Bản, cũng là một trong mấy kẻ cùng Hoàng Cơ Minh lập ra “Mặt trận” - chú thích của người viết). Và đây là đoạn hội thoại giữa tôi với ông Đỗ Thông Minh:

- Nguyễn Thanh Tú: Xin vui lòng cho tôi hỏi về lời tuyên bố của ông Hoàng Cơ Minh, “mặt trận” đã vào được đất mẹ và bắt tay vào thống hợp 36 tổ chức với 10.000 tay súng. Chuyện đó có thật không anh?

- Đỗ Thông Minh: Chuyện đó không có thật. Con số 10.000 là giả;

- Nguyễn Thanh Tú: Nếu chuyện đó không có thật thì có phải là lừa gạt cộng đồng hải ngoại không?

- Đỗ Thông Minh: Đồng ý, nhưng đó là sự lừa gạt theo công lý!;

- Nguyễn Thanh Tú: Sự lừa gạt ấy là ý kiến của ai?

- Đỗ Thông Minh: Tôi phản đối ông Hoàng Cơ Minh chuyện đó. Nhưng ông Minh nhất định làm. Trong năm người chết có hai người đáng coi là nạn nhân trực tiếp vì những bài báo họ viết đã xúc phạm “Mặt trận” nặng nề. Đó là nhà báo Đạm Phong của tờ Tự do năm 1982 và ký giả Lê Triết của tờ Văn nghệ tiền phong năm 1990”.

Điều này cho tôi thấy “mặt trận Hoàng Cơ Minh” ra đời từ động cơ dối trá. Lời của Đỗ Thông Minh cho thấy ông biết sự thật nhưng im lặng. Thậm chí ông còn đưa lên báo Kháng chiến về thông tin 10.000 quân. Đó là hành động âm mưu, đồng lõa dù ông không còn địa vị trong Việt tân.

Tôi xin nói tiếp về RFA. Năm 2011, trong chương trình “Đại hội thanh niên sinh viên Việt Nam - thế giới” (một hoạt động do Việt tân tổ chức - chú thích của người viết), có một người là Thái Văn Dung nêu vài câu hỏi thắc mắc về Việt tân với Lilly Nguyễn. Chỉ vì anh ta đặt ra các câu hỏi về Việt tân mà Lilly Nguyễn đã đưa ngày sinh tháng đẻ, chỗ ở hiện tại của Thái Văn Dung tại Việt Nam lên trang tin của RFA. Chẳng những vậy, cô ta còn công khai cả hộ chiếu, mọi thông tin hoạt động của Thái Văn Dung. Thời điểm đó, RFA nằm dưới quyền của Nguyễn Văn Khanh (trưởng ban tiếng Việt của RFA - chú thích của người viết). Sau chuyện này, Thái Văn Dung đã trở về Việt Nam. Anh ta bị bắt cùng 13 người khác và đã bị tuyên án. Tôi nói chuyện với Mẹ Nấm để phục vụ công tác điều tra, cô ta xác nhận điều này là có thật (Mẹ Nấm: tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người gần đây bị cơ quan công an Việt Nam khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”). Trước việc này, RFA đã làm gì? Họ tổ chức một chương trình lấy tên gọi là “Phải lên tiếng” (Speak up). Trịnh Hội, Nam Lộc, Nguyễn Văn Khanh còn lên SBTN trong chương trình “Ủy ban vận động nhân quyền” do SBTN dựng lên để gây quỹ cho 14 người ấy. Nhưng họ gây quỹ cho ai khi những người ấy vào tù vì họ? Họ đổ thừa cho Chính phủ Việt Nam, nhưng Chính phủ Việt Nam không làm gì cả, mà chính họ đã giao những người ấy cho chính quyền Việt Nam.

Cộng đồng đã biết chiến dịch “Triệu con tim” của phong trào “Dân chủ cho Việt Nam” (Democracy for Vietnam). Những người đã dựng lên phong trào này là Trần Trung Dũng, Đông Xuyến, Bình Nguyễn. Họ cũng là thành viên của Việt tân. Thế “Ủy ban nhân quyền cho Việt Nam” (Humanrights for Vietnam) do ai dựng ra? Đây cũng do băng đảng “Việt tân ma”, hai sáng lập viên phong trào này là Nguyễn Anh Tuấn và Đỗ Phủ của SBTN. Việt tân cũng gửi tiền cho Đào Bá Kế (tức Trần Quang Độ, chỉ huy cái gọi là “Đông tiến 3” do Việt tân tổ chức xâm nhập vào Việt Nam, bị bắt năm 1989 và bị tuyên án chung thân - chú thích của người viết). Đào Bá Kế là “kháng chiến quân của Việt tân”. Điều này làm sáng rõ ở bên Mỹ muốn làm triệu phú dễ dàng thì chỉ có hai công việc: kinh doanh chống cộng và kinh doanh thiện nguyện.

Điều tiếp theo mà tôi muốn nói là chương trình “Hát cho nhân quyền Việt Nam” là chương trình gây quỹ của “Nhân quyền cho Việt Nam” phối hợp cùng SBTN. Họ dùng chữ phối hợp với SBTN, nhưng Nguyễn Anh Tuấn và Đỗ Phủ lại cùng là thành viên hai tổ chức này. Họ dùng chính sách không khác gì Việt tân và “Mặt trận”. Trên Việt báo Online, họ thông báo đã gây quỹ được 51.000 USD và nói tiền còn đang tăng. Nhưng khi khai báo với Ủy ban thương mại liên bang, họ nói rằng chỉ thu được 2.200 USD vì 96% cộng đồng Việt Nam “hứa cuội”. Đây là chuyện mà tôi kiện SBTN, “Nhân quyền cho Việt Nam” và Việt tân, vì tôi đã có PAC receipt (biên lai thống kê) số tiền quyên góp thật sự. Tôi xin nói tiếp về “Quỹ bên em đang có ta” của Diệu Quyên, vợ nhạc sĩ Trúc Hồ. SBTN quảng cáo họ sẽ phối hợp với “Quỹ bên em đang có ta”, nhưng quên nói chi tiết Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Phủ và nhạc sĩ Trúc Hồ có quan hệ mật thiết với nhau. Không ai khác, thủ quỹ của chương trình chính là Diệu Quyên. Vậy hành động này khác gì “tay trái đưa tay phải”. Đây là một điều nguy hiểm, vì hoàn toàn dính líu đến Việt tân. Thông báo của Sở Thuế cho thấy Trương Anh Hùng (Trúc Hồ), Diệu Quyên, Đỗ Phủ, Nguyễn Anh Tuấn, Hoàng Tứ Duy đều biết điều đó.

Ba mươi năm nay, cộng đồng Việt Nam hải ngoại đã bị lừa gạt dưới âm mưu của dòng chính truyền thông của mình. Truyền thông đã bán đứt cộng đồng Việt Nam vì đồng tiền. Tôi gọi là truyền thông, nhưng nó không xứng đáng với cụm từ này. Họ đã làm việc một cách vô lương tâm, vô đạo đức, không có tình đồng nghiệp. Trịnh Hội và VOISE không hoạt động như ngày xưa nữa. Việt tân đã rất khổ với tôi vì NED ngừng tài trợ cho VOISE. Đây là chiến thắng lớn lao mà tôi đạt được mà nhiều người không thấy”.

Tiếp theo là lược ghi một số nội dung trao đổi tại cuộc họp báo:

Hỏi: Có phải vì anh không đủ chứng cứ về vụ ám sát cho nên anh chuyển sang điều tra thuế vụ?

- Nguyễn Thanh Tú: Khám phá ra tội ác của mafia không phải từ FBI, cảnh sát mà chính là thuế. Xác chết giấu được nhưng tiền, gia tài, nhà cửa, vàng thì không thể. Mọi việc tôi bắt đầu từ thuế mà ra. Bố tôi bị giết. Tôi biết hung thủ là ai. Tôi tha cho họ vì những người này đã gần đất xa trời. Tôi không muốn gia đình họ phải trải qua những gì mà gia đình tôi đã phải chịu đựng. Nhưng Việt tân là cái trường kỳ cần phải kết thúc. Đó là chính sách cần phải kết thúc.

Hỏi: Chúng ta thấy chuyện khủng khiếp là những người tự xưng viết văn, làm báo ở Nam Cali không ai ủng hộ Nguyễn Thanh Tú?

- Nguyễn Thanh Tú: 30 năm nay, cháu không tham gia vào cộng đồng Việt Nam. Cái cháu thấy nhục nhã nhất là chưa cộng đồng nào thấy năm người Việt nằm xuống chết như vậy mà không hề lên tiếng. Cả trăm hội đoàn, hội đồng liên tôn, tổ chức chính trị mà không một người lên tiếng. Cả một cộng đồng như vậy mà cuối cùng phải để một người Mỹ trẻ phải lên tiếng cho một đồng nghiệp. Cháu thấy hổ thẹn và đã muốn từ bỏ nhưng sau khi mẹ cháu khuyên con phải quay lại. Nhưng cháu hy vọng và kêu gọi những người cầm bút, vì tinh thần đồng nghiệp, vì sự thật. Vì sự thật sẽ giải phóng cộng đồng hải ngoại để chúng ta có một tiếng nói mạnh.

Hỏi: Tôi muốn hỏi anh Tú là anh muốn dẹp Việt tân. Nhưng anh phải nhớ một điều rằng rất nhiều hội đoàn kể cả hội đoàn tù nhân chính trị và cộng đồng ở khắp mọi nơi đều có người của Việt tân cài cắm trong đó. Vậy bây giờ anh dẹp Việt tân nhưng các thành viên Việt tân vào các hội đoàn, các cộng đồng thì anh giải quyết chuyện này thế nào?

- Nguyễn Thanh Tú: Khi cá mẹ chết, cá con sẽ chết hết. Nhiều người mời tôi qua Australia (Ô-xtrây-li-a), châu Âu, Canada, nhưng tôi từ chối. Cái đầu bạch tuộc là ở đây, khi tôi mổ phơi khô thành khô bạch tuộc thì các vòi chết hết. Tôi không sợ về chuyện đó. Khi băng đảng mafia chết, các thành viên mafia cũng chết. Tôi hiểu anh nói điều đó nhưng trước phải làm từ Sở Thuế. Kỳ này tôi làm được nhiều điều hơn với Sở Thuế là đã gửi thông tin đến Tổng Thanh tra Chính phủ. Vì Việt tân đã động đến Chính phủ Hoa Kỳ. Việt tân lừa gạt 204.000 USD của chính phủ chứ không phải cộng đồng Việt Nam. Những email tôi đưa ra đây là bằng chứng. Cộng đồng Việt Nam hãy tin cậy việc làm của tôi. Tôi làm việc rất khoa học. Chỉ có điều này, Việt tân mới sợ.

Hỏi: Trong đơn kiện, Việt tân gửi cho anh, ngoài tên anh còn có tên một người khác là Michael Dương. Cho tôi biết bà ấy là ai? Quan hệ giữa bà ấy và anh là như thế nào?

- Nguyễn Thanh Tú: Bà ấy chỉ là một người quen thôi. Có nhiều người đã giúp tôi về mặt tài chính. Có người giúp đỡ tôi đến mức sẵn sàng gửi thẻ ngân hàng cho tôi, nhưng tôi đã từ chối vì lý do riêng. Vì họ biết, con đường tôi đi rất minh bạch về tài chính. Sẽ đến lúc, tôi kêu gọi cộng đồng giúp tôi. Vì nó là đại cục, là chính nghĩa cho cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại và cho các nạn nhân vì tình nguyện đi theo ông Hoàng Cơ Minh mà bị tử hình tại Thái-lan. Trong số nạn nhân mà tôi và Thompson biết được, có người bị tử hình bằng 18 viên đạn chỉ vì ăn cắp một muỗng đường của ông Hoàng Cơ Minh. Có những người biết sự thật, trốn đi nhưng bị cảnh sát Thái-lan bắt về, cũng bị Hoàng Cơ Minh tử hình. Tại sao họ muốn rời đi vì họ muốn cộng đồng biết sự thật.

Nguồn: Báo Nhân dân ra ngày 09/6/2017 (thứ 6) và ngày 23/6/2017 (thứ ba).

1. Vận dụng trong sinh hoạt đảng

Việc vận dụng những giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng hiện nay, thiết nghĩ các tổ chức đảng cần quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi đảng viên cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vềtầm quan trọng, ý nghĩa của việc tiến hành tự phê bình và phê bình trong Đảng. Từ đó xây dựng được chương trình, kế hoạch, nội dung tự phê bình và phê bình một cách thường xuyên, cụ thể, đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc. Có nhận thức rõ được ý nghĩa của hoạt động này mới có thể tạo ra một bầu không khí cởi mở, nghiêm túc khi tiến hành tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Từ đây sẽ tránh được cả hai biểu hiện tiêu cực khi tiến hành tự phê bình và phê bình: một là, hình thức, qua loa, nể nang, né tránh, ngại va chạm; hai là lợi dụng tự phê bình và phê bình để hạ thấp, bôi nhọ uy tín đảng viên, hoặc làm rối loạn tổ chức… Mặt khác, khi nhận thức được rõ mục tiêu, ý nghĩa của hoạt động này thì người bị phê bình cũng được “giải phóng tư tưởng” cùng góp phần xây dựng khối đoàn kết, nhất trí chung.

Hai là, tại các tổ chức đảng, việc tiến hành tự phê bình và phê bình luôn phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định hình. Đó là, tự phê bình và phê bình là để giúp nhau tiến bộ, làm cho tổ chức vững, phê bình việc chứ không phê bình người… Có nhận thức và thực hiện đúng nguyên tắc này mới đảm bảo cho sinh hoạt đảng thực sự có ý nghĩa, tạo động lực cho cán bộ, đảng viên phấn đấu, giữ gìn tình đồng chí, đồng nghiệp, giúp nhau cùng phát triển.

Ba là, tự phê bình và phê bình phải được tiến hành nghiêm túc nhưng thực hiện đúng phương pháp theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là, phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay thâm độc. Chỉ khi thực hiện đúng mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp trong tự phê bình và phê bình mới có thể làm cho tổ chức đảng vững mạnh, tạo cơ hội cho cán bộ, đảng viên phấn đấu, phát triển, cống hiến.

2. Vận dụng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đảm bảo khối đoàn kết, nhất trí chung

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” đã nêu rõ tính chất nguy hiểm của “Bệnh hẹp hòi” mà mấu chốt của nó từ việc đề cao lợi ích cá nhân, lợi ích cục bộ địa phương, lợi ích nhóm… coi nhẹ lợi ích tập thể, lợi ích chung. Đây là căn bệnh đang ngày càng gia tăng trong nội bộ Đảng ta hiện nay và không có dấu hiệu “miễn nhiễm” với cơ quan, tổ chức nào. Nhận thức rõ vấn đề này, Đảng ta đã cho ra đời nhiều chủ trương, nhiều nghị quyết và chương trình hành động nhằm phòng chống căn bệnh này để hạn chế tình trạng suy thoái của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nghiên cứu “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ thấu hiếu rõ hơn những tác hại không lường của “Bệnh hẹp hòi” mà biểu hiện cụ thể của nó là chủ nghĩa cá nhân, sự cục bộ địa phương, gây mất đoàn kết, chia rẽ trong nội bộ… Do đó, để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng tốt là yêu cầu cấp bách đang đặt ra. Giải pháp vận dụng giá trị tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Hồ Chí Minh về vấn đề này như sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác tư tưởng, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên phải luôn nhận thức và hành động theo tinh thần: Lợi ích cá nhân luôn được thừa nhận nhưng phải được đặt trong lợi ích tập thể và lợi ích tập thể là tối thượng. Chỉ khi nhận thức và hành động theo nguyên tắc này thì đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý mới cho ra đời những quyết sách “sáng” và thúc đẩy sự phát triển chung trong một môi trường đoàn kết, nhất trí cao; đội ngũ cán bộ, đảng viên mới phấn đấu hết mình, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi hoàn cảnh.

Thứ hai, phát huy tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hoạt động thực tiễn. Tinh thần vì tập thể, không ngừng cống hiến cho tập thể vì những tấm gương lớn cần phải được thừa nhận và nhân rộng. Chính sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý sẽ có tác động lớn trong đào tạo đội ngũ, trong xây dựng khối đoàn kết nhất trí của cơ quan, tổ chức. Muốn làm được việc đó, rất cần có nhiều sự tâm huyết và những tấm lòng chân thành, “tâm sáng”, dám gạt bỏ những toan tính, lợi ích cá nhân có tổn hại tới lợi ích tập thể… vì sự phát triển chung.

Thứ ba, trong sinh hoạt đảng cần nghiêm khắc phê bình và có hình thức kiểm tra, giám sát và kỷ luật thích đáng với những biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, địa phương chủ nghĩa, bè cánh, đề cao lợi ích cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ dưới nhiều hình thức. Vận hành tốt quy chế dân chủ ở cơ quan để phát huy cao hơn nữa sự giám sát, phản biện của đội ngũ cán bộ, đảng viên, của nhân dân đối với những hoạt động chung, đặc biệt là trong đấu tranh phòng chống các biểu hiện tiêu cực, xuất hiện trong nội bộ Đảng.

Như vậy, phần “Sửa đổi lối làm việc trong Đảng” của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng nhiều nội dung, giá trị lớn cần nghiên cứu, vận dụng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng ta, của các cấp bộ Đảng và đội ngũ đảng viên. Việc nghiên cứu và vận dụng những giá trị tư tưởng này của Người sẽ góp phần quan trọng trong tăng cường khối đoàn kết trong nội bộ Đảng, trong các cơ quan, đơn vị; tăng cường sự gắn kết giữa Đảng với Nhân dân… trong tình hình hiện nay.

                                                                      Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trích đăng từ Tạp chí Giáo dục lý luận của Học viện Chính trị khu vực I phát hành tháng 5 năm 2017.

 

 
 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Đặng Tấn Tuyên

 

 

 

 

 

 

Khái niệm “dân chủ” xuất hiện đầu tiên trong xã hội tư sản. Nhưng nền dân chủ trong xã hội đó chỉ dành riêng cho giai cấp tư sản chứ không phải cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là cho những người nghèo khổ và lao động làm thuê. Thỉnh thoảng, người ta vẫn nhắc đến câu nói nổi tiếng trong bài diễn văn năm 1863 của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln: “Một chính phủ của dân, do dân cai trị, do dân thụ hưởng, sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất trên mặt địa cầu này”. Trước đó một năm, vị Tổng thống này còn công bố bản “Tuyên ngôn giải phóng nô lệ da đen” cũng rất nổi tiếng. Tiếc thay, thực tế cho thấy các nhà lãnh đạo, các nhà lập hiến trong xã hội tư sản thường đưa ra những ý tưởng hay nhưng chỉ là không tưởng, họ nói và hứa những điều tốt đẹp nhưng không làm.

Với chúng ta, khái niệm “dân chủ” khác hẳn. Dân chủ là thành quả vĩ đại, cực kỳ quý giá mà Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mang lại cho Nhân dân Việt Nam sau hàng ngàn năm sống dưới chế độ phong kiến và gần một trăm năm bị đế quốc thực dân thống trị. Dân chủ của chúng ta là gì, ngay từ năm 1927 trong tác phẩm Đường kách mệnh, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chúng ta đã hi sinh làm kách mệnh, thì nên làm cho đến nơi, nghĩa là làm sao kách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hi sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc”. Sau khi nước ta giành được độc lập, Người khẳng định:

Nước ta là nước dân chủ

Bao nhiêu lợi ích đều vì dân

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân

Chính quyền từ xã đến chính phủ Trung ương đều do dân cử ra.

Để Nhân dân thực sự được hưởng quyền dân chủ, Người khẩn trương tổ chức tổng tuyển cử trong cả nước và soạn thảo Hiến pháp do Người làm Trưởng ban. Hiến pháp năm 1946 ghi: “Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể Nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”. Điều này rất có ý nghĩa, khi chính quyền về tay nhân dân rồi thì quyền làm chủ thực sự của người dân là nội dung đích thực của độc lập, tự do. Những người đại diện của dân, do dân cử ra, chỉ là thừa ủy quyền của dân, chỉ là công bộc của dân, hoặc hiểu và nói chính xác hơn: vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ trung thành của Nhân dân. Nhưng từ các quy định của Hiến pháp và các thiết chế của Nhà nước để thực thi quyền làm chủ của Nhân dân đến thực tiễn đời sống luôn có những khoảng cách. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nghiêm khắc phê phán một bộ phận cán bộ, đảng viên: “Cậy thế mình ở trong ban này nọ, rồi ngang tàng phóng túng, muốn sao được vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân. Quên rằng dân bầu mình ra để làm việc cho dân, chứ không phải là để cậy thế với dân”.

Đó là những người bị Nhân dân mỉa mai gọi là “quan cách mạng”, “cường hào mới”… Hiện nay, hiện tượng “hành dân”, coi thường và ức hiếp dân vẫn tồn tại ở nơi này, nơi khác. Quy chế dân chủ ở cơ sở được ban hành khá lâu nhưng không phát huy được tác dụng tích cực, do bệnh dân chủ hình thức, dân chủ nửa vời cản trở. Tác hại có nhiều, chỉ nêu lên một trường hợp điển hình: Cán bộ tham nhũng, cố tình làm sai pháp luật do vụ lợi (phổ biến trong lĩnh vực đất đai), dân biết từ khi sự việc mới manh nha, nhưng không có nơi, không có người để phản ánh. Khi bị dư luận rộng rãi và báo chí phát hiện thì sự việc đã nghiêm trọng, quyền lợi chính đáng của nhiều người dân bị vi phạm kéo dài, không ít cán bộ, đảng viên sa vào vòng tù tội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ XI một lần nữa xác định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân; mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của Nhân dân; cán bộ, công chức phải hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. Có cơ chế cụ thể để Nhân dân thực hiện trên thực tế quyền làm chủ trực tiếp và quyền làm chủ thông qua các cơ quan đại diện của mình. Phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế; đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội; phê phán và nghiêm trị những hành vi vi phạmquyền làm chủ của Nhân dân, những hành vị lợi dụng dân chủ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội”. Mọi cấp ủy đảng, mọi cấp chính quyền và cán bộ, đảng viên cần quán triệt sâu sắc điều này, từ đó có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động. Hãy ghi lòng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: “Nước ta phải đi đến dân chủ thực sự…”. “Chúng ta phải ra sức thực hiện những cải cách xã hội, để nâng cao đời sống của Nhân dân, thực hiện dân chủ thực sự”.

Để góp phần tích cực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI vào cuộc sống, cần kiên quyết khắc phục các khuyết điểm, thiếu sót, hạn chế quyền dân chủ của nhân dân, đồng thời tích cực phát huy các ưu điểm mà nhiều nơi đã làm được như lắng nghe dân, đối thoại trực tiếp với dân, bàn bạc những vấn đề quan trọng với dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của dân… Dân chủ càng được phát huy, càng tạo được sự đồng thuận cao của Nhân dân, và sự đồng thuận đó là một trong những nhân tố cơ bản làm nên nội lực của dân tộc, là sức mạnh tổng hợp để chúng ta vượt qua những khó khăn và thử thách, đưa đất nước phát triển. Mọi người chúng ta đều có trách nhiệm vun đắp, phát huy để nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn chặt với đời sống xã hội của chế độ ta.

                                                                              Trương Nguyên Tuệ

Trích đăng từ cuốn “Góp phần ngăn chặn các hiện tượng suy thoái và đấu tranh chống các quan điểm sai trái” của Ban Tuyên giáo Thành ủy năm 2016.

 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Đặng Tấn Tuyên

 

 

 

 

 

Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, toàn Đảng là một khối thống nhất vững chắc, vì vậy đã tạo nên sức chiến đấu mạnh mẽ nhất, giúp Đảng ta lãnh đạo công cuộc cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác xuyên suốt hơn 83 năm qua.

Lúc sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm chăm lo xây dựng Đảng ta lớn mạnh về tất cả các mặt, trong đó Người vẫn luôn nhắc nhở phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ vì đây là nền tảng của Đảng. Có nghĩa là “có Đảng chương thống nhất, kỷ luật thống nhất, cơ quan lãnh đạo thống nhất. Cá nhân phải phục tùng đoàn thể, số ít phải phục tùng số nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng Trung ương”. Trước khi vĩnh biệt chúng ta, trong Di chúc, Hồ Chí Minh căn dặn “giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Để tăng cường đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải luôn đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành chế độ tập trung dân chủ, phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, coi đó là một trong những quy luật phát triển của Đảng, là biện pháp củng cố sự đoàn kết nhất trí trong đảng, tạo nên sức mạnh của Đảng.

Trên thực tế nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” ở nhiều nơi rơi vào hình thức do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân; khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm. Do vậy, vừa có hiện tượng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, vừa không khuyến khích người đứng đầu có nhiệt tình, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm; tạo kẽ hở cho cách làm việc tắc trách, trì trệ, hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân.

Ngoài việc thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, cấp ủy các cấp cần quan tâm thực hiện những nội dung sau:

Một là, tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện quy chế, lề lối làm việc của cấp ủy; xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của quy chế không sát thực với tình hình thực tiễn của đơn vị; điều chỉnh phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong cấp ủy, kịp thời bổ sung cấp ủy viên khi khuyết. Chống tình trạng tùy tiện, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, không chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hai là, có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy đơn vị trực thuộc; định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cấp ủy viên được phân công để kịp thời cảnh báo, giúp đỡ mỗi người sửa chữa, thay đổi, tự chấn chỉnh bản thân, chấp hành nghiêm các quy định báo cáo, thỉnh thị ý kiến cấp trên, thông báo tình hình và hoạt động của cấp ủy đến cơ sở trực thuộc và đảng viên; thực hiện tự phê bình và phê bình trong cấp ủy.

Ba là, cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt phải có chương trình công tác, làm việc với cơ sở, đơn vị được phân công phụ trách, tiếp xúc lắng nghe ý kiến và trả lời chất vấn của đảng viên và nhân dân; giải quyết kịp thời những công việc cấp bách, bức xúc của cơ sở đặt ra. Tranh luận thẳng thắn, tôn trọng xem xét và tiếp thu hết ý kiến đúng đắn của cấp ủy viên và đảng viên; khi có ý kiến khác nhau phải thảo luận thật kỹ trước khi qQƯuyết định; những vấn đề quan trọng phải biểu quyết, khi cần thiết phải báo cáo lên cấp trên…

                                                      Nguyễn Phước Hơn

 

Trích đăng từ cuốn “Góp phần ngăn chặn các hiện tượng suy thoái và đấu tranh chống các quan điểm sai trái” của Ban Tuyên giáo Thành ủy năm 2016.

 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Đặng Tấn Tuyên

 

 

 

 

Tôi lên đường ra thăm miền Bắc vào đúng mùa mưa lũ. Cái vui lớn nhất của tôi là thấy nhân dân miền Bắc xây dựng cuộc đời mới và sẽ được gặp Bác Hồ.

Tôi đến Hà Nội vào Tháng Tám. Tôi nghỉ được một ngày thì tối hôm đó anh Lê Quảng Ba cho biết là Bác Hồ mời vào thăm. Tin này làm tôi hết sức vui mừng, những mệt mỏi của chặng đường xa như đã hết. Nhưng tôi cũng rất lo. Tôi nghĩ Bác mời vào nhà là Bác muốn biết về đồng bào Tây Nguyên chiến đấu và xây dựng đời sống ra sao. Không biết nên báo cáo cái gì trước, cái gì sau.

Sáng hôm đó, xe đưa anh Lê Quảng Ba và tôi vào Phủ Chủ tịch. Anh Ba và tôi vào phòng đợi. Tôi chưa kịp ngồi xuống ghế, Bác đã từ trên thang gác nhanh nhẹn bước xuống và hiện ra trước mắt tôi hiền từ, đẹp như một ông tiên. Anh Lê Quảng Ba giới thiệu tôi với Bác, Bác thân mật bắt tay và hỏi thăm sức khỏe của tôi. Những lời thăm hỏi đầy tình nghĩa của Bác làm tôi không nén nổi xúc động.

Bác mời chúng tôi ăn chuối và cam - những trái cây tự tay Bác trồng trong vườn, cũng là những thứ tôi thích nhất. Bác lo bao việc lớn lao mà còn biết cả cá tính của tôi. Chắc Bác đã thấu hiểu tấm lòng của dân tộc Tây Nguyên hết rồi. Tôi càng bồi hồi xúc động, vì lần đầu tiên được gặp Bác và được hưởng cái vinh dự to lớn này.

Bác ân cần hỏi thăm tình hình chiến đấu, đời sống và sức khỏe của nhân dân các dân tộc. Tôi thưa với Bác:

- Nhân dân các dân tộc ở Tây Nguyên, cũng như ở miền Tây các tỉnh miền Nam thiếu thốn đủ mọi thứ. Muối chưa đủ ăn, cơm chưa đủ no, áo chưa đủ mặc... Nhưng truyền thống đoàn kết chiến đấu bất khuất bảo vệ Tổ quốc thì không nghèo. Nhân dân Tây Nguyên chiến đấu không sợ gian khổ, hy sinh mà chỉ sợ mình mất cái đất làm ăn của ông cha để lại đó thôi.

Trong cuộc gặp gỡ này, tuy thời gian không được lâu lắm, nhưng tôi thấy rằng Bác hiểu thấu tấm lòng của nhân dân Tây Nguyên. Bác biết rất cụ thể và nói:

- Nhân dân các dân tộc Tây Nguyên nhất định sẽ giành được thắng lợi.

Tôi mạnh dạn thưa Bác:

- Đồng bào Tây Nguyên còn nghèo lắm, nghèo cả cán bộ nữa. Muốn xin Bác Hồ có nhiều cán bộ giỏi ạ.

Bác cười và nhẹ nhàng hỏi lại tôi:

- Đồng bào ta có nuôi gà không?

- Thưa Bác đồng bào nuôi nhiều gà lắm.

- Đồng bào nuôi nhiều gà như thế là tốt. Lần này gà đẻ năm trứng, lần sau sáu trứng, mười trứng, rồi nở thành con. Chính những con gà đẻ và nở trong vùng ấy mới thích hợp với hoàn cảnh ở đó.

Lúc đầu tôi tưởng Bác nói chuyện con gà thật. Nghe nói vậy, anh Lê Quảng Ba nhìn tôi cười. Lát sau tôi mới hiểu câu chuyện nuôi gà của Bác là phải đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ tại chỗ. Cứ mỗi năm có một, hai cán bộ đi làm việc, nhiều năm sẽ có nhiều cán bộ gương mẫu, hiểu tâm tư nguyện vọng của dân tộc mình.

Chuyện nuôi gà của Bác Hồ thiết thực quá. Lâu nay chúng tôi có nghĩ đến nhưng chưa được sâu sắc. Qua câu chuyện, Bác nhắn lại với chúng tôi nội dung chính sách dân tộc của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam là kiên nhẫn, thận trọng, chắc chắn, phải vừa chiến đấu vừa xây dựng đội ngũ chiến đấu. Lấy phương châm tự lực cánh sinh là chính.

                                             Ybi Alêo

Trích đăng từ cuốn “Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh” do Nhà xuất bản Thanh Niên phát hành năm 2016.

 

                                                   Duyệt đăng trên các Website của Quận

                                                                        TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

                                                                       Đặng Tấn Tuyên

                                                       

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về đạo đức của con người Việt Nam trong thời đại mới. Có đạo đức công dân và đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Có đạo đức chung của mọi người phải tuân theo và có đạo đức riêng của từng loại cán bộ, từng ngành nghề, lứa tuổi, cấp bậc, chức vụ,…

Nội dung bao trùm về đạo đức của đảng viên, cán bộ là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, ý thức tổ chức, ý thức trách nhiệm, ý thức kỷ luật,… Muốn làm được điều đó thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, chống chủ nghĩa cá nhân. Đạo đức cách mạng, theo Hồ Chí Minh, có thể tóm tắt là: Nhận rõ phải trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Cán bộ, công chức, đảng viên phải nêu cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì họ là công bộc của dân. Cách mạng Tháng Tám thành công đem lại một sự khác biệt về chất đối với vận mệnh của đất nước và mỗi con người. Từ đây, người dân có quyền làm chủ vận mệnh đất nước, vận mệnh của mình. Chính phủ, cán bộ là công bộc của dân, chứ không còn là cha mẹ dân, đè đầu cưỡi cổ dân như quan lại phong kiến trước đây. Nhà nước là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, chứ không phải của thiểu số người. Việc gì hại đến dân thì Chính phủ phải hết sức tránh. Việc gì có lợi cho dân thì Chính phủ phải ra sức làm.

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Đó là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của nhân dân lao động, của dân tộc. Đảng là đội tiên phong của giai cấp và của dân tộc, đại biểu cho lợi ích của giai cấp và dân tộc. Đảng quy tụ những người kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Những người mà: “Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy lực không thể khuất phục”. Đảng cách mạng và người cách mạng phài là: “Trợn mắt xem khinh nghìn lực sĩ. Cúi đầu làm ngựa các nhi đồng”. Đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Đảng cầm quyền, nhưng dân là chủ. Đảng cầm quyền để dân làm chủ. Đảng cầm quyền lấy dân làm gốc. Đảng viên lãnh đạo nhân dân, không theo đuôi quần chúng, nhưng là đầy tờ của dân, phục vụ nhân dân.

Cán bộ, đảng viên, công chức với Tổ quốc, với nhân dân có mối quan hệ mật thiết và cũng rất đặc biệt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng là do nhân dân tiến hành. Nhân dân là người làm ra lịch sử. Không có nhân dân, Đảng, Chính phủ không đủ lực lượng. Sức mạnh nhân dân là vô địch. Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Có dân là có tất cả. dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong… Tuy nhiên, tự bản thân nhân dân không thể làm nên sức mạnh thật sự. Để có được sức mạnh vô địch, bền vững, nhân dân phải có Đảng và Chính phủ dẫn đường. Đảng, Chính phủ có trách nhiệm giảng giải lý luận, chiến lược, sách lược cho dân, làm cho dân nhận rõ tình hình, đường lối và định phương châm cho đúng. Đảng lãnh đạo làm cho quần chúng giác ngộ, hiểu rõ quy luật phát triển của xã hội, kiên quyết thực hiện nhiệm vụ và tin chắc vào thắng lợi của cách mạng. Quần chúng phải được tổ chức chặt chẽ, chí khí phải kiên quyết. Vì vậy, phải có Đảng để tổ chức và giáo dục nhân dân thành một đội quân thật mạnh, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng, văn hóa, xã hội đến thắng lợi cuối cùng.

Cán bộ, công chức và nhân dân đều phải có bổn phận với đất nước. Nhân dân và đất nước có mối quan hệ ràng buộc với nhau: Nước là nước của dân; còn dân là dân của nước. Tổ quốc là Tổ quốc chung. Tổ quốc độc lập thì ai cũng được tự do. Nếu mất nước thì ai cũng phải làm nô lệ. Nhưng trong chế độ mới, cán bộ, công chức là tấm gương của xã hội, của nhân dân, là người phụ trách trước đồng bào.

Theo Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm là khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng phải đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ làm cho thành công. Trong chế độ dân chủ của ta, mọi người, mọi cán bộ, đảng viên là chủ nhân đích thực của đất nước, phải làm tròn trách nhiệm của mình một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri; làm việc theo nhu cầu nội tâm cá nhân.

Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm, khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy,… là không có tinh thần trách nhiệm.

Tinh thần trách nhiệm là: Nắm vững, gắn liền chính sách và đường lối quần chúng, làm tròn nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Đảng và Chính phủ đề ra chính sách. Cán bộ phải nghiên cứu, hiểu suốt, thấm nhuần chính sách ấy. Theo chính sách ấy mà điều tra, nghiên cứu, hiểu thấu hoàn cảnh thiết thực của đơn vị mình, địa phương mình. Rồi đặt kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, thiết thực, để giải thích, tuyên truyền, cổ động quần chúng, làm cho mọi người hiểu thấu và ủng hộ chính sách của Đảng và Chính phủ như là của họ, rồi thi đua thực hiện đầy đủ chính sách ấy. Như thế là làm trọn nhiệm vụ.

Để thực hiện chính sách, làm tròn nhiệm vụ, cán bộ chẳng những phải chịu khó giải thích, tuyên truyền, cổ động, mà còn phải bàn bạc với quần chúng, hỏi han ý kiến, gom góp sáng kiến của quần chúng. Lãnh đạo quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình.

Bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi là trái hẳn với tinh thần trách nhiệm.

Hồ Chí Minh là một tấm gương thực hành tinh thần trách nhiệm trên mọi cương vị công tác của mình. Từ trải nghiệm cá nhân, Người đề xuất các biện pháp để nêu cao tinh thần trách nhiệm.

                                                                    PGS.TS Phạm Ngọc Anh

Trích đăng từ cuốn “Học tập và làm theo Phong cách Hồ Chí Minh” do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành năm 2016.

 

                                                   Duyệt đăng trên các Website của Quận

                                                                        TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

                                                                       Đặng Tấn Tuyên

     Thời gian qua, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện những thông tin có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm danh dự một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội. Đây là hành vi của những kẻ vô nhân tâm, vô đạo đức; đi ngược lại với đạo lý, thuần phong mỹ tục của dân tộc; là biểu hiện sự vô ơn, bạc nghĩa đối với các bậc lão thành cách mạng, những người đã cống hiến không tiếc máu xương, hi sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước.

     Thủ đoạn của những kẻ tung thông tin sai trái, bịa đặt hết sức xảo quyệt, chúng đã lập nhiều trang web, sử dụng nhiều tài khoản facebook để thu thập, nhào nặn, trộn lẫn thông tin thật - giả, cắt ghép hình ảnh, tán phát, nhằm thu hút sự hiếu kỳ của người xem, người đọc, nhất là đối với giới trẻ. Chúng chủ ý chọn những đồng chí lãnh đạo cấp cao có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng; lựa chọn thời điểm để tung tin sai trái, bịa đặt một cách kỹ lưỡng, đặc biệt là thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước, các sự kiện lịch sử có liên quan đến những đồng chí lãnh đạo để nói xấu, xuyên tạc, bôi nhọ và tổ chức lực lượng tham gia bình luận với mục đích hạ uy tín, làm hoen ố hình ảnh vốn đã được tạo dựng từ lâu trong lòng nhân dân.

     Trong khi Đảng ta triển khai nhiều hoạt động đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào cuộc sống, đặc biệt trước khi diễn ra Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đảng và Nhà nước ta chủ trương đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, “lợi ích nhóm”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… thì các thế lực thù địch, phần tư cơ hội chính trị tung tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, trong Đảng, Nhà nước ta có sự “đấu đá nội bộ”, “mất đoàn kết nghiêm trọng”. Gần đây, các phần tử phản động, cơ hội chính trị tiếp tục tán phát những thông tin xuyên tạc, bịa đặt về tình hình sức khỏe của một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội.

     Những loại thông tin xấu, độc nêu trên đã gây tác hại lớn, không những ảnh hưởng tới Đảng, Nhà nước, tới lực lượng vũ trang, xúc phạm đến danh dự, uy tín của cá nhân các đồng chí lãnh đạo và gia đình cán bộ, mà còn gây hoài nghi trong dư luận xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và tổn hại đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam… Các cơ quan chức năng của ta cũng đã bắt giữ và xử lý thích đáng những kẻ dựng chuyện, bịa đặt, lợi dụng tự do ngôn luận để nói xấu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, reo rắc hoài nghi trong xã hội. Đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước và nhiều kiều bào ta nước ngoài đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ về cách xử lý kiên quyết, đúng người, đúng tội của các cơ quan chức năng. Những thông tin sai trái, bịa đặt đó như luồng gió độc, hòng gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta, nếu còn tiếp diễn sẽ rất nguy hại cho sự phát triển của đất nước trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế hiện nay.

     Vì vậy, cùng với sự lên án mạnh mẽ của dư luận và công luận, các cơ quan chức năng cần phải có những biện pháp đồng bộ, hiệu quả để ngăn chặn, đẩy lùi mọi thông tin sai trái, bịa đặt, góp phần làm lành mạnh môi trường xã hội trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ hiện nay.

     Gần đây, ngày 14/12/2016, cơ quan chức năng Bộ Công an đã phối hợp với công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành bắt quả tang Nguyễn Danh Dũng, sinh năm 1987, lập và quản trị nhiều trang web, blog chuyên đăng tải các video clip có nội dung xuyên tạc, bịa đặt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, bôi nhọ trắng trợn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Danh Dũng đã thừa nhận hành vi sai phạm. Khoảng tháng 10/2015, đối tượng Dũng đã trực tiếp tạo lập và quản trị các tài khoản Youtube ThienAn TV, Facebook “ThiênAn”, “quachthienan” và blog “tinhhinhdatnuocvietnam.blogspot.com” để đăng tải các video clip xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thủ đoạn hoạt động của Nguyễn Danh Dũng là biên tập các video clip với lời bình và bài viết được đối tượng thu thập từ những trang mạng phản động, hoặc sử dụng các video clip được thu thập từ các trang mạng xã hội; sau đó, biên tập lại nội dung bằng cách chèn logo ThienAn TV, thêm hình ảnh đại diện, điều chỉnh lại giọng điệu, thay đổi các tiêu đề có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước để gây sự chú ý, thu hút được nhiều người xem.

     Đặc biệt, đúng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2016, chúng tiếp tục sử dụng mạng xã hội để loan truyền thông tin xuyên tạc, bịa đặt liên quan đến Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Không dừng ở đó, những kẻ “ném đá giấu tay” còn tán phát kèm theo những phân tích, bình luận suy diễn hết sức nguy hiểm, phản động đánh vào sự hiếu kỳ mà thông tin được tung ra vào thời điểm có chủ đích. Hành động của những kẻ xấu đó như đám “rắn rết” nghênh ngang, lộng hành trên xa lộ thông tin là sự xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín cá nhân và gia đình. Những hành vi của chúng trắng trợn chà đạp cả đạo lý và pháp lý, khiến dư luận rất bức xúc, bất bình, lên án và phải bị trừng trị thích đáng.

     Thực tế những năm qua, Cục An toàn thông tin và các nhà mạng có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ truy tìm những đối tượng lợi dụng Internet và mạng xã hội, blog để tán phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ và thông tin thuộc bí mật Nhà nước, tổ chức, cá nhân và tiến hành xử lý theo pháp luật. Theo đó, nhiều kẻ viết bài tung tin sai sự thật nhằm vào một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đăng trên các trang mạng từ nước ngoài như Nguyễn Đình Ngọc, Nguyễn Hữu Vĩnh đã bị cơ quan Công an điều tra, khởi tố và bị tòa tuyên án hình sự. Một số đối tượng khác như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Trần… cũng đã bị chính quyền kiên quyết xử lý vì có hành vi vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đại tá Ths. Nguyễn Đức Thắng

Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng

Trích đăng từ Tạp chí Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành tháng 02 năm 2017.

 

 
 

Duyệt đăng trên các Website của Quận

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Đặng Tấn Tuyên

 

 

 

 

Đây là tổ chức từ thiện xã hội được toàn thế giới và nhà nước công nhận. Là đơn vị tiếp nhận các nguồn cứu trợ, tại trợ và là nơi hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo trong xã hội không phân biệt địa lý, tôn giáo và dân tộc.

Khi có nhu cầu cần liên hệ vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện thoại số: (08) 39491383

 

Thành viên Ban biên tập

Tổng biên tập chịu trách nhiệm xuất bản:
Đỗ Văn Ánh - PCT Hội CTĐ Quận
Điện thoại: 0909 349 533

Tổng hợp & thư ký:
1/ Vũ Thị Hồng Gấm
2/ Nguyễn Thị Kiều Oanh

Kỹ thuật và bảo trì:
1/ Nguyễn Đức Cường
(0168 992 3979)